Інструкція для посади "Інженер-дефектоскопіст", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер-дефектоскопіст" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються методів неруйнівного контролю основного металу та зварних з'єднань (наплавок) устаткування та трубопроводів атомної електростанції;
      - технологію проведення методів неруйнівного контролю і норми оцінки якості;
      - принцип роботи устаткування, технічні характеристики, конструктивні особливості, режими роботи дистанційних засобів неруйнівного контролю, що використовуються;
      - основні технічні характеристики та конструктивні дані устаткування, що контролюється, і трубопроводів атомної електростанції;
      - марки сталі, робочий тиск, температуру середовища, діаметр і товщину стінки устаткування, що контролюється, та трубопроводів;
      - технологічні процеси виготовлення устаткування і трубопроводів, що підлягають неруйнівному контролю;
      - вимоги до безпечної експлуатації устаткування та програмне забезпечення дистанційних засобів неруйнівного контролю;
      - склад та порядок ведення технічної документації з технічного обслуговування і ремонту устаткування дистанційних систем неруйнівного контролю;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі методів неруйнівного контролю основного металу та зварних з'єднань (наплавок) устаткування і трубопроводів атомної електростанції;
      - основи економіки та організації праці;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, радіаційної безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Інженер-дефектоскопіст призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер-дефектоскопіст підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер-дефектоскопіст керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер-дефектоскопіст під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює виконання робіт з проведення контролю основного металу та зварних з'єднань (наплавок) на устаткуванні та трубопроводах, що відносяться до систем, важливих для безпеки атомної електростанції, дистанційними засобами неруйнівного контролю відповідно до чинної нормативно-технічної документації.

2.2. Розробляє технологічні карти неруйнівного контролю основного металу та зварних з'єднань (наплавок) устаткування та трубопроводів атомної електростанції.

2.3. Контролює та забезпечує справний стан, правильність експлуатації, своєчасне проведення профілактичного обслуговування і ремонту дистанційних засобів неруйнівного контролю, проводить аналіз причин його відмов і забезпечує їх усунення.

2.4. Бере участь у розробленні робочих програм експлуатаційного контролю основного металу та зварних з'єднань (наплавок) устаткування і трубопроводів.

2.5. Оформляє звітну документацію з контролю якості основного металу та зварних з'єднань трубопроводів та устаткування атомної електростанції засобами неруйнівного контролю.

2.6. Проводить аналіз і оцінку виявлених дефектів в основному металі та зварних з'єднаннях (наплавках) на устаткуванні та трубопроводах атомної електростанції за результатами неруйнівного контролю.

2.7. Бере участь у розробленні і впровадженні нових методик проведення неруйнівного контролю основного металу та зварних з'єднань (наплавок) устаткування та трубопроводів атомної електростанції.

2.8. Складає анотації на нові автоматизовані системи контролю.

2.9. Інформує персонал щодо всіх змін, модернізацій у технологічних схемах і устаткуванні, що використовується під час проведення неруйнівного контролю.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер-дефектоскопіст має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер-дефектоскопіст має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер-дефектоскопіст має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер-дефектоскопіст має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер-дефектоскопіст має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер-дефектоскопіст має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер-дефектоскопіст має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер-дефектоскопіст має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер-дефектоскопіст має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер-дефектоскопіст несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер-дефектоскопіст несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер-дефектоскопіст несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер-дефектоскопіст несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер-дефектоскопіст несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер-дефектоскопіст несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер-дефектоскопіст несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.