* *
Інструкція для посади "Голова колективного господарства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Голова колективного господарства" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у сільському господарстві на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, інші керівні та нормативні матеріали, що стосуються діяльності підприємства;
      - технологію виробництва продукції підприємства;
      - напрям, спеціалізацію та особливості структури підприємства;
      - перспективи технічного, економічного та соціального розвитку галузі та підприємства;
      - виробничі потужності підприємства;
      - порядок розроблення та затвердження планів виробничо-господарської діяльності підприємства;
      - способи господарювання та управління підприємством;
      - порядок укладання та виконання господарських договорів;
      - досягнення науки і техніки в галузі сільського господарства України та за кордоном і досвід кращих сільськогосподарських підприємств;
      - економіку, організацію виробництва, праці й управління;
      - основи трудового і земельного законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Голова колективного господарства призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Голова колективного господарства підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Голова колективного господарства керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Голова колективного господарства під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує відповідно до законодавства про сільськогосподарські підприємства (виробничі об'єднання) всіма видами діяльності підприємства.

2.2. Організовує роботу й ефективну взаємодію виробничих одиниць, цехів та інших структурних підрозділів підприємства, спрямовує їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку й удосконалення виробництва, його відповідності до кращих світових зразків з метою найбільш повного задоволення потреб народного господарства і населення у відповідних видах продукції, підвищення продуктивності праці, ефективності виробництва і якості продукції на основі широкого упровадження нової техніки і прогресивної технології, наукової організації праці, виробництва й управління, удосконалення господарського механізму.

2.3. Забезпечує виконання підприємством завдань державного замовлення, згідно встановлених кількісних і якісних показників, програми оновлення продукції, плану капітального будівництва, а також усіх обов'язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками та приватними особами.

2.4. Організовує виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів науково обґрунтованого планування, нормативів, матеріальних, фінансових і трудових затрат, широкого поширення передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів виробництва, досягаючи високих технікоекономічних показників, підвищення технічного рівня і якості продукції, раціонального і економічного витрачання усіх видів ресурсів.

2.5. Вживає заходів із забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань і досвіду робітників, створення безпечних і сприятливих умов праці, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

2.6. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав та повноважень і доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам голови, керівникам виробничих одиниць, а також функціональних і виробничих підрозділів підприємства.

2.7. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Голова колективного господарства має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Голова колективного господарства має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Голова колективного господарства має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Голова колективного господарства має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Голова колективного господарства має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Голова колективного господарства має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Голова колективного господарства має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Голова колективного господарства має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Голова колективного господарства має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Голова колективного господарства несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Голова колективного господарства несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Голова колективного господарства несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Голова колективного господарства несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Голова колективного господарства несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Голова колективного господарства несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Голова колективного господарства несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.