* *
Інструкція для посади "Керуючий відділенням", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Керуючий відділенням" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією : для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони України, нормативно-правові акти Президента та Уряду України з питань сільськогосподарського виробництва;
      - накази, розпорядження та інші керівні матеріали з виробничої діяльності відділення;
      - технологію сільськогосподарського виробництва;
      - досягнення науки і передовий досвід у галузі;
      - економіку, організацію виробництва, праці й управління;
      - економічні методи управління в умовах розширення господарської самостійності;
      - чинні положення про оплату праці і основи її нормування;
      - чинні ціни та стандарти на сільськогосподарську продукцію;
      - законодавство про працю і земельне законодавство;
      - правила експлуатації і можливості застосування ПЕОМ;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - законодавство про охорону навколишнього природного середовища.

1.4. Керуючий відділенням призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Керуючий відділенням підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Керуючий відділенням керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Керуючий відділенням під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує виробничо-господарською діяльністю відділення.

2.2. Бере участь у розробленні планових завдань з виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції і забезпечує їх виконання.

2.3. Забезпечує вживання заходів з інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, ефективного використання землі, трудових і матеріальних ресурсів, техніки, виробничих приміщень та інших засобів виробництва раціонального використання і охорони земельного фонду.

2.4. З метою підвищення врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин, зростання продуктивності праці й зниження собівартості продукції організовує упровадження інтенсивних технологій виробництва в галузях рослинництва і тваринництва, передових методів вирощування сільськогосподарських культур та продуктивних порід тварин, науково обґрунтованої системи добрив.

2.5. Забезпечує механізацію виробничих процесів, виявляє і використовує резерви підвищення продуктивності праці, забезпечує розвиток раціоналізації та винахідництва.

2.6. Організовує упровадження заходів з наукової організації праці, збільшення її ефективності і зменшення затрат ручної праці.

2.7. Домагається економії трудових і матеріальних ресурсів на виробництво одиниці продукції.

2.8. Забезпечує упровадження науково обґрунтованих норм виробітку, застосування чинних положень з оплати праці.

2.9. Організовує планування, облік і складання документів установленої звітності з виробничої діяльності відділення.

2.10. Бере участь в організації підготовки і підвищення кваліфікації персоналу.

2.11. Організовує комунально-побутове обслуговування працівників.

2.12. Контролює додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.13. Забезпечує виконання законодавства з охорони навколишнього природного середовища.

2.14. Проводить виховну роботу в колективі.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Керуючий відділенням має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Керуючий відділенням має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Керуючий відділенням має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Керуючий відділенням має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Керуючий відділенням має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Керуючий відділенням має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Керуючий відділенням має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Керуючий відділенням має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Керуючий відділенням має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Керуючий відділенням несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Керуючий відділенням несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Керуючий відділенням несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Керуючий відділенням несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Керуючий відділенням несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Керуючий відділенням несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Керуючий відділенням несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.