* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з комплектації обладнання та матеріалів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з комплектації обладнання та матеріалів" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з комплектації обладнання та матеріалів I категорії не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції та інші настановчі й нормативні матеріали з матеріально-технічного постачання;
      - порядок розроблення перспективних і річних планів матеріально-технічного постачання, нормативів виробничих запасів;
      - порядок складання заявок на матеріали та обладнання, укладання договорів з постачальниками;
      - визначення лімітів на відпускання матеріалів і запасних частин;
      - ведення оперативного обліку постачальних операцій;
      - стандарти, технічні умови, прейскуранти цін, номенклатуру використаного обладнання і споживаних матеріалів;
      - основи технології, економіки та організації виробництва;
      - правила експлуатації обчислювальної техніки;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер з комплектації обладнання та матеріалів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з комплектації обладнання та матеріалів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з комплектації обладнання та матеріалів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з комплектації обладнання та матеріалів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Визначає потребу в матеріалах, сировині, пальному та інших ресурсах.

2.2. Складає проекти перспективних і річних планів матеріально-технічного постачання підприємств матеріалами й обладнанням, готує розрахунки та їх обґрунтування, здійснює специфікацію та узгодження з постачальниками технічних вимог і характеристик на матеріально-технічні ресурси.

2.3. Оформляє фонди і ліміти на матеріали та обладнання.

2.4. Розраховує ліміти на видавання матеріалів підприємствам (дільницям, цехам) і контролює їх використання, виявляє причини відхилення від установлених лімітів.

2.5. Здійснює комплектування обладнанням, приладами, кабельними й іншими виробами та матеріалами очисних і підготовчих вибоїв, а також інших технологічних дільниць шахт і розрізів, що експлуатуються.

2.6. Бере участь у розробленні нормативів виробничих запасів матеріалів; заходів щодо зниження витрат, пов'язаних з їх постачанням і зберіганням, з економії матеріальних ресурсів, заміни дорогих і дефіцитних матеріалів, використання місцевих ресурсів, відходів і вторинної сировини.

2.7. Розглядає проекти договорів з постачальниками, готує документи щодо вимог до постачальника, узгоджує з постачальниками зміни номенклатури, термінів й обсягів поставок.

2.8. Організовує зберігання резервного обладнання, контролює кількість і якість обладнання, що надходить.

2.9. Здійснює контроль за безперервним постачанням виробництва необхідними матеріалами і забезпечує контроль за збереженням матеріальних цінностей під час їх транспортування та зберігання.

2.10. Здійснює взаємозв'язок з планувальними, постачально-збутовими організаціями і постачальниками та організовує реалізацію виділених фондів, а також проводить в установленому порядку децентралізовані закупки матеріально-технічних ресурсів.

2.11. Бере участь в організації постачання за територіальним принципом воєнізованих гірничорятувальних частин та інших відомчих організацій.

2.12. Організовує підготовку матеріально-технічних ресурсів за установленою номенклатурою до виробничих споживань, централізовану доставку матеріалів та виробів із своїх баз і складів за погодженням з виробничими підрозділами та графіками; забезпечує реалізацію залишків і невикористаних матеріальних цінностей.

2.13. Бере участь у проведенні техніко-економічного аналізу та в обговоренні пропозицій щодо вдосконалення матеріально-складського господарства, в організації збирання, зберігання і здавання вторинної сировини.

2.14. Організовує вантажоперероблення на базах і складах відповідно до розроблених і затверджених технологічних схем комплексної механізації транспортно-складських операцій для різноманітних видів вантажу.

2.15. Бере участь в оформленні актів про комплектність і технічний стан обладнання, у залученні до господарського обігу наднормативних запасів неустановленого обладнання, розробляє і здійснює заходи щодо його використання, коригуванні заявок на плановий період, а також щодо реалізації в установленому порядку зайвого обладнання і матеріалів капітального будівництва.

2.16. Бере участь у обговоренні даних про перепис матеріалів і неустановленого обладнання.

2.17. Веде встановлену документацію і звітність.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з комплектації обладнання та матеріалів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з комплектації обладнання та матеріалів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з комплектації обладнання та матеріалів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з комплектації обладнання та матеріалів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з комплектації обладнання та матеріалів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з комплектації обладнання та матеріалів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з комплектації обладнання та матеріалів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з комплектації обладнання та матеріалів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з комплектації обладнання та матеріалів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з комплектації обладнання та матеріалів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з комплектації обладнання та матеріалів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з комплектації обладнання та матеріалів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з комплектації обладнання та матеріалів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з комплектації обладнання та матеріалів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з комплектації обладнання та матеріалів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з комплектації обладнання та матеріалів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.