Інструкція для посади "Начальник відділу кадрового забезпечення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу кадрового забезпечення" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи з управління персоналом не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, що регулюють кадрову діяльність, нормативно-правові акти, методичні матеріали з управління персоналом у сфері діяльності Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, трудове законодавство;
      - структуру, спеціалізацію, перспективи розвитку та кадрову політику Держспецзв’язку;
      - порядок складання прогнозів, визначення перспективної та поточної потреби у кадрах;
      - стан ринку праці та інші джерела забезпечення кадрами;
      - методи аналізу професійно-кваліфікаційної структури кадрів;
      - основи профорієнтаційної роботи;
      - основи соціології, психології праці;
      - порядок формування та ведення банку даних про особовий склад;
      - порядок розроблення планів комплектування кадрами;
      - вимоги до оформлення, ведення та збереження кадрової документації;
      - можливості використання сучасних інформаційних технологій у роботі кадрових служб;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід роботи з кадрами;
      - порядок складання встановленої звітності та оформлення пенсій особовому складу та сім’ям;
      - організацію табельного обліку;
      - засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв’язку;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Начальник відділу кадрового забезпечення призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу кадрового забезпечення підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу кадрового забезпечення керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу кадрового забезпечення під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Очолює керівництво відділом (сектором) з питань забезпечення органу Держспецзв’язку особовим складом потрібних професій, фахів та кваліфікації згідно зі штатним розписом.

2.2. Керує розробленням планів комплектування органу Держспецзв’язку.

2.3. Організовує розроблення прогнозів визначення поточної та перспективної потреби в кадрах та джерел її поповнення.

2.4. На основі аналізу загальної потреби органу Держспецзв’язку у кадрах визначеного рівня та профілю підготовки, заявок структурних підрозділів органу Держспецзв’язку, результатів атестації та інформації щодо здобутої освіти та індивідуального навчання особового складу планує його підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, визначає напрями, методи та терміни навчання.

2.5. Керує організацією підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу в органі Держспецзв’язку.

2.6. Розроблює та здійснює заходи щодо створення необхідних умов для навчання без відриву від служби у заочних вищих закладах освіти та закладах післядипломної освіти.

2.7. Контролює дотримання соціальних гарантій особового складу у період навчання (збереження стажу, надання скороченого робочого дня, оплачуваних відпусток тощо).

2.8. Здійснює добір, стажування та розстановку кадрів за здобутою професією та фахом, кваліфікацією, особистими та діловими якостями.

2.9. Здійснює роботу зі створення резерву кандидатів на заміщення керівних посад.

2.10. Бере участь в атестації особового складу, розробленні заходів щодо професійно-кваліфікаційного просування молодих кадрів, реалізації рекомендацій атестаційних комісій.

2.11. Визначає особовий склад, який підлягає черговій та повторній атестації, забезпечує підготовку необхідних документів.

2.12. Організовує ведення встановленої документації з питань кадрового забезпечення, обліку особового складу, оформлення документації щодо прийняття, переведення та звільнення особового складу відповідно до законодавства України про працю та проходження служби.

2.13. Вживає заходів щодо вдосконалення форм та методів роботи з питань кадрового забезпечення.

2.14. Вивчає та узагальнює підсумки роботи з кадрами, аналізує причини плинності, прогулів та інших порушень трудової дисципліни, готує пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.

2.15. Забезпечує збереження та заповнення трудових книжок особового складу, видавання довідок про його трудову діяльність.

2.16. Організовує підготовку матеріалів для подання особового складу до заохочень та винагород.

2.17. Забезпечує підготовку та подання до органів соціального забезпечення документів для призначення пенсій.

2.18. Здійснює методичне керівництво роботою інспекторів з кадрового забезпечення органу Держспецзв’язку, контролює виконання особовим складом відділу (сектору) нормативно-правових актів з питань роботи з кадрами.

2.19. Організовує табельний облік, складання та виконання графіків відпусток.

2.20. Контролює стан трудової дисципліни в органі Держспецзв’язку.

2.21. Розроблює та впроваджує заходи щодо поліпшення трудової дисципліни, зниження витрат робочого часу, контролює їх виконання.

2.22. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.23. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу кадрового забезпечення має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу кадрового забезпечення має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу кадрового забезпечення має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу кадрового забезпечення має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу кадрового забезпечення має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу кадрового забезпечення має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу кадрового забезпечення має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу кадрового забезпечення має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу кадрового забезпечення має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу кадрового забезпечення несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу кадрового забезпечення несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу кадрового забезпечення несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу кадрового забезпечення несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу кадрового забезпечення несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу кадрового забезпечення несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу кадрового забезпечення несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти відділ (сектор) в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях; розглядати та узгоджувати проекти укладених договорів з питань навчання особового складу та прийняття на роботу після навчання; вимагати від підлеглих неухильного та своєчасного виконання посадових обов’язків; погоджувати, візувати проекти наказів та розпоряджень щодо прийняття (призначення), переведення і звільнення особового складу органу Держспецзв’язку та з інших кадрових питань; вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи з кадрового забезпечення органу Держспецзв’язку.