Інструкція для посади "Інженер I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Для магістра – без вимог до стажу роботи, для спеціаліста – стаж роботи за професією інженера ІІ категорії не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, нормативно-правові акти, інші керівні та нормативні документи Держспецзв’язку, що регулюють діяльність з організації та забезпечення якісного зв’язку, Дисциплінарний статут;
      - принципи роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості технічних засобів, що розробляються та використовуються;
      - види техніки, призначення, будову, умови та можливості її застосування;
      - правила технічної експлуатації, обслуговування, ремонту та зберігання устаткування;
      - основні заходи щодо забезпечення безпеки зв’язку;
      - чинні стандарти, технічні умови, положення та інструкції щодо складання й оформлення технічної документації;
      - форми і методи навчання та виховання особового складу;
      - основи організації праці та управління;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - правила ділового етикету. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Інженер I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у виконанні завдань за напрямом своєї діяльності з дотриманням вимог керівних документів з питань організації та забезпечення безпеки спеціальних видів зв’язку; проектування, будівництва, інформаційного обслуговування, організації праці та управління, технічного контролю; тощо.

2.2. Розробляє методичні документи, технічну документацію а також пропозиції та заходи щодо виконання розроблених проектів і програм.

2.3. Забезпечує безперебійність функціонування, якість та безпеку державної системи урядового зв’язку та шифрованого документального зв’язку.

2.4. Здійснює експертизу технічної документації, нагляд та контроль за станом і експлуатацією обладнання.

2.5. Вивчає та аналізує технічні дані, показники та результати роботи, узагальнює та систематизує їх, проводить необхідні розрахунки та готує відповідні пропозиції.

2.6. Веде облік та визначає рівень забезпечення та потребу органу Держспецзв’язку у технічних засобах зв’язку та інших технічних засобах, здійснює нагляд за їх станом та умовами експлуатації, підтримує апаратуру та устаткування у технічно справному стані.

2.7. Бере участь у роботах з упровадження в експлуатацію апаратури зв’язку, технічного обслуговування та ремонту.

2.8. Забезпечує ведення встановленої звітності.

2.9. Здійснює заходи щодо надання консультативної та практичної допомоги у запровадженні та освоєнні нових технічних засобів та апаратури зв’язку.

2.10. Здійснює розроблення перспективних та поточних планів (графіків) різних видів ремонту устаткування та інших основних фондів органу Держспецзв’язку (будівель, систем водопостачання, каналізації, повітропроводів тощо), а також заходів щодо поліпшення їх експлуатації та обслуговування, контролює виконання затверджених планів (графіків).

2.11. Здійснює контроль за додержанням законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, протипожежного стану та охорони навколишнього середовища.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що належать до його компетенції; надавати пропозиції щодо більш ефективного планування, застосування та використання станції під час виконання завдань за призначенням та у ході проведення занять і навчань; вимагати надання матеріалів та інструментів, необхідних для виконання службових обов’язків.