Інструкція для посади "Старший лаборант", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший лаборант" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра та стаж роботи у сфері науково-технічної діяльності не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, постанови Верховної Ради, Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», Дисциплінарний статут, нормативно-правові акти у сфері криптографічного і технічного захисту інформації та збереження державної таємниці;
      - вітчизняні та зарубіжні досягнення науки і технології у сфері криптографічного та технічного захисту інформації;
      - інструкцію з діловодства;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп’ютері. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Старший лаборант призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший лаборант підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший лаборант керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший лаборант під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує належну експлуатацію техніки та устаткування лабораторії Інституту.

2.2. Відпрацьовує наукові та звітні матеріали на засобах обчислювальної техніки.

2.3. Складає заявки, організовує приймання, облік і збереження апаратури та устаткування для лабораторії Інституту.

2.4. Відповідає за ведення діловодства відповідно до чинного законодавства.

2.5. Бере участь у раціоналізаторській роботі з удосконалення матеріальної бази лабораторії Інституту.

2.6. Виконує вимоги режиму секретності та збереження державної таємниці.

2.7. Відповідає за своєчасну та якісну підготовку, працездатність і збереження техніки, вимірювальних приладів, устаткування та майна лабораторії Інституту, які закріплені за ним.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший лаборант має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший лаборант має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший лаборант має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший лаборант має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший лаборант має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший лаборант має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший лаборант має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший лаборант має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший лаборант має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший лаборант несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший лаборант несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший лаборант несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший лаборант несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший лаборант несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший лаборант несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший лаборант несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що стосуються його компетенції; брати участь у нарадах Інституту; користуватися лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, читальними залами, бібліотеками тощо Інституту; на підвищення кваліфікації та перепідготовку; забезпечуватися належними умовами праці та матеріально-технічним забезпеченням.