* *
Інструкція для посади "Провідний спеціаліст", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний спеціаліст" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на посаді спеціаліста на державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, акти законодавства, що стосуються діяльності Держспецзв'язку, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що регулюють діяльність управління;
      - основи державного управління та права;
      - інструкцію з діловодства;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Провідний спеціаліст призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний спеціаліст підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний спеціаліст керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний спеціаліст під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи на одному з напрямів діяльності структурного підрозділу управління.

2.2. Готує матеріали керівництву для аналізу та оцінки стану справ у межах окремого напряму роботи структурного підрозділу управління.

2.3. Бере участь в аналізі виконання нормативно-правових актів та розробці інструктивних і методичних документів у сфері безпосередньої діяльності.

2.4. Здійснює накопичення інформації щодо діяльності структурного підрозділу управління з питань реалізації прийнятих програм, що відповідають напряму його роботи.

2.5. Готує проекти інформаційно-аналітичних матеріалів, пов’язаних з роботою структурного підрозділу управління, проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли на розгляд до структурного підрозділу управління.

2.6. Проводить аналіз та узагальнення матеріалів з питань, що стосуються його компетенції.

2.7. Вивчає та узагальнює вітчизняний та зарубіжний передовий досвід щодо відповідного напряму діяльності.

2.8. Виконує доручення керівництва структурного підрозділу управління в межах наданих йому повноважень.

2.9. Організовує роботу з документами відповідно до вимог чинного законодавства.

2.10. Бере участь у роботі з підвищення кваліфікації особового складу структурного підрозділу управління згідно із затвердженим планом.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний спеціаліст має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний спеціаліст має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний спеціаліст має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний спеціаліст має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний спеціаліст має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний спеціаліст має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний спеціаліст має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний спеціаліст має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний спеціаліст має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний спеціаліст несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний спеціаліст несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний спеціаліст несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний спеціаліст несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний спеціаліст несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний спеціаліст несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний спеціаліст несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти структурний підрозділ управління в органах Держспецзв'язку та їх структурних підрозділах, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу управління та у межах наданих повноважень; брати участь у перевірці підприємств, установ, організацій згідно із чинним законодавством з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу управління; формувати вимоги до запиту на отримання у встановленому порядку від органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об’єднань статистичних та оперативних даних, звітів і довідкових матеріалів, необхідних для виконання своїх посадових обов’язків; вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи структурного підрозділу управління; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, законодавством і статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку.