Інструкція для посади "Майстер гірничий дільниці розкривної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер гірничий дільниці розкривної" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня й керівництва розрізу, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці;
      - технологію гірничого виробництва на розрізі;
      - технічні характеристики, будову й правила експлуатації гірничого обладнання дільниці;
      - технічну документацію на виконання робіт та порядок її оформлення;
      - план ліквідації аварій;
      - порядок тарифікації робіт і робітників;
      - норми й розцінки на виконувані роботи;
      - чинні положення щодо оплати праці;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці;
      - промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Майстер гірничий дільниці розкривної призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер гірничий дільниці розкривної підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер гірничий дільниці розкривної керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер гірничий дільниці розкривної під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання змінних завдань з проведення розкривних робіт; дотримання технології виробництва, технічних умов на виконання робіт; підвищення продуктивності праці зайнятих на дільниці робітників; ефективне використання, збереженість обладнання та безаварійну роботу машин і механізмів; своєчасне видавання завдань робітникам зміни; дотримання виробничої та трудової дисципліни, виконання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; економну витрату запасних частин, матеріалів і збереженість матеріальних цінностей; достовірне й своєчасне подання встановленої первинної документації, рапортів про виконані за зміну роботи.

2.2. Здійснює: раціональне розставляння робітників по місцях робіт згідно з нарядом; заходи від браку, простоювань, зниження трудомісткості та собівартості робіт.

2.3. Бере участь: у перегляді норм виробітку і присвоєнні кваліфікаційних розрядів робітникам дільниці; у з'ясуванні причин аварій і нещасних випадків.

2.4. Проводить інструктаж робітників з протипожежної безпеки, безпечних методів ведення робіт; правил технічної експлуатації обладнання дільниць, дотримання технології виконання розкривних робіт.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер гірничий дільниці розкривної має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер гірничий дільниці розкривної має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер гірничий дільниці розкривної має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер гірничий дільниці розкривної має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер гірничий дільниці розкривної має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер гірничий дільниці розкривної має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер гірничий дільниці розкривної має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер гірничий дільниці розкривної має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер гірничий дільниці розкривної має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер гірничий дільниці розкривної несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер гірничий дільниці розкривної несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер гірничий дільниці розкривної несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер гірничий дільниці розкривної несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер гірничий дільниці розкривної несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер гірничий дільниці розкривної несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер гірничий дільниці розкривної несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.