* *
Інструкція для посади "Головний винороб", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний винороб" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня та інші керівні методичні й нормативні матеріали з технологічної підготовки та організації виробництва;
      - основи управління;
      - технологію виробництва сусла, вина і методи хіміко-технологічного контролю їх якості;
      - основи мікробіології вина;
      - виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи технологічного устаткування;
      - технічні вимоги до виноробної сировини, матеріалів та готової продукції;
      - стандарти та технічні умови;
      - нормативи витрат сировини, матеріалів, палива, енергії;
      - види браку і способи запобігання йому;
      - досвід передових вітчизняних та зарубіжних підприємств щодо прогресивної технології виробництва вина та виноматеріалів;
      - основи економіки;
      - законодавство про працю;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Головний винороб призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний винороб підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний винороб керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний винороб під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує впровадження на підприємстві прогресивних технологій та режимів виробництва вина та виноматеріалів, економічно ефективних методів ведення технологічних процесів, які спрямовані на зниження матеріальних витрат, виробництво високоякісної, конкурентоспроможної продукції.

2.2. Керує ходом технологічного процесу, контролює дотримання технологічної дисципліни на всіх стадіях виробництва, правильну і раціональну експлуатацію технологічного устаткування.

2.3. Стежить за своєчасним проведенням обробки технологічних місткостей.

2.4. Забезпечує випуск вина та соків відповідно до вимог стандартів і технічних умов, своєчасне приймання виноматеріалів за кількістю та якістю, дотримання всіх параметрів під час зберігання сировини.

2.5. Забезпечує дотримання санітарних норм на виробництві.

2.6. Бере участь у розробленні нових видів продукції, забезпечує підготовку технологічної документації.

2.7. Керує розробленням рецептур, технічних умов на сировину й основні та допоміжні матеріали, прогресивних норм витрат.

2.8. Керує проведенням дослідних та експериментальних робіт з освоєння нових технологічних процесів виробництва вина та соків.

2.9. Бере участь у розробленні планів переробки винограду за сортами, графіків збирання та приймання сировини на переробку, планів постачання виноматеріалів на виробництво.

2.10. Бере участь у роботі з визначення й закріплення сировинних зон.

2.11. Забезпечує виконання технологічних вимог до хімічного складу ягід у процесі дозрівання.

2.12. Визначає технічну зрілість урожаю для кожного типу вина.

2.13. Організовує своєчасну підготовку технологічного устаткування і тари до сезону переробки сировини.

2.14. Бере участь у роботі комісії з визначення готовності підприємства до сезону переробки.

2.15. Контролює використання потужностей, відходів виробництва, тари.

2.16. Планує роботу підпорядкованих підрозділів.

2.17. Проводить контроль ведення технологічної документації та обліку виробництва.

2.18. Аналізує причини браку і випуску продукції низької якості, бере участь у розробленні заходів з метою запобігання і усунення браку.

2.19. Складає встановлену звітність.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний винороб має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний винороб має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний винороб має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний винороб має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний винороб має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний винороб має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний винороб має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний винороб має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний винороб має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний винороб несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний винороб несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний винороб несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний винороб несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний винороб несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний винороб несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний винороб несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.