* *
Інструкція для посади "Агроном-дослідник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Агроном-дослідник" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони і постанови уряду з питань агропромислового комплексу;
      - накази, розпорядження, інструкції та інші керівні матеріали органів державного управління в галузі;
      - комп'ютерну техніку, інформаційні технології;
      - сучасний стан, досягнення, передовий досвід у сільськогосподарському виробництві;
      - кон'юнктуру ринку різних видів рослинницької продукції. Державні стандарти на продукцію рослинництва, основи педагогіки, психології, земельного і трудового законодавства;
      - ринок праці і землі;
      - організацію виробництва в аграрному секторі в умовах ринкової економіки;
      - організацію, нормування, оплату та мотивацію праці;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Агроном-дослідник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Агроном-дослідник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Агроном-дослідник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Агроном-дослідник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює формування та вирішення задач, що виникають під час виконання науково-дослідної і виробничої діяльностей та ті, що вимагають для їх вирішення поглиблених професійних знань.

2.2. Досконало володіє та застосовує сучасні методології і методики організації наукових досліджень.

2.3. Вибирає необхідні методи досліджень, модифікує існуючі і розробляє нові виходячи із конкретних завдань.

2.4. Вивчає науково-технічну інформацію, вітчизняний та зарубіжний досвід з теми, що досліджується.

2.5. Складає програми досліджень, організовує і проводить польові, вегетаційні досліди і лабораторні дослідження з вивчення проблеми, розробляє заходи з підвищення врожайності сільськогосподарських культур.

2.6. Визначає пріоритетні напрями науково-технічного прогресу в умовах конкретних регіонів, окремих господарств; виявляє можливі, адаптовані до конкретних умов, актуальні теми науково-дослідної роботи з проблем агрономії.

2.7. Веде бібліографічну роботу із залученням сучасних інформаційних технологій.

2.8. Узагальнює результати проведеної роботи: складає звіти, реферати, статті, оформлені, відповідно до існуючих вимог, із залученням сучасних засобів редагування та друку.

2.9. Упроваджує результати досліджень і розробок у виробництво.

2.10. Оцінює стан агроекосистем і розробляє заходи і способи їх стабільного розвитку.

2.11. Аналізує методи та технології виробництва продукції рослинництва і відтворення родючості ґрунтів, що використовуються в сучасних системах землеробства.

2.12. Вивчає та впроваджує у виробництво новітні технології в галузі рослинництва.

2.13. Складає прогнози і пропозиції щодо технологій вирощування сільськогосподарських культур, первинної переробки та зберігання рослинної сировини.

2.14. Розробляє моделі управління умовами формування запланованого біологічно повноцінного врожаю.

2.15. В умовах навчального закладу виконує обов'язки викладача навчальної дисципліни агрономічного циклу, в умовах адміністративної структури - обов'язки менеджера в галузі агрономії.

2.16. Дотримується законодавства про використання земель та охорону навколишнього середовища.

2.17. Дотримується та контролює виконання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Агроном-дослідник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Агроном-дослідник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Агроном-дослідник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Агроном-дослідник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Агроном-дослідник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Агроном-дослідник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Агроном-дослідник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Агроном-дослідник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Агроном-дослідник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Агроном-дослідник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Агроном-дослідник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Агроном-дослідник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Агроном-дослідник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Агроном-дослідник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Агроном-дослідник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Агроном-дослідник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.