* *
Інструкція для посади "Головний агрохімік", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний агрохімік" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в агрохімії: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу;
      - накази та розпорядження, що стосуються виробничої діяльності;
      - агрохімію, технологію транспортування, зберігання і внесення добрив;
      - методи аналізу добрив;
      - стандарти на добрива;
      - наукові основи ринкової економіки, праці, організації виробництва й управління;
      - правила експлуатації і можливості застосування ЕОМ персонального користування;
      - трудове законодавство;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний агрохімік призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний агрохімік підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний агрохімік керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний агрохімік під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює організаційно-технологічне керівництво роботами з ефективного застосування добрив і засобів хімізації в сільському господарстві.

2.2. Організовує та бере участь у проведенні аналізів мінеральних та органічних добрив, хімічних меліорантів і торфу, у проведенні польових дослідів з добривами.

2.3. Визначає потребу в матеріально-технічних засобах, спецодязі і засобах індивідуального захисту.

2.4. Контролює якість та своєчасне виконання аналізів.

2.5. Веде встановлену документацію, облік і звітність.

2.6. Бере участь у складанні перспективних і річних планів хімізації, в укладанні договорів з господарствами і в розробленні виробничих програм, забезпечує їх виконання.

2.7. Установлює раціональні виробничо-економічні зв'язки з обслуговуваними господарствами.

2.8. Бере участь у розробленні проектно-кошторисної документації з ефективного застосування мінеральних і органічних добрив, із хімічної меліорації ґрунтів.

2.9. Вивчає передовий досвід, нові методи аналізу і сприяє впровадженню їх у виробництво.

2.10. Бере участь у розробленні і впровадженні заходів з розвитку наукової організації праці, ефективного застосування чинних положень про оплату праці.

2.11. Організовує роботу з атестації і раціоналізації робочих місць.

2.12. Контролює і забезпечує додержання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, виробничої та трудової дисципліни.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний агрохімік має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний агрохімік має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний агрохімік має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний агрохімік має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний агрохімік має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний агрохімік має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний агрохімік має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний агрохімік має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний агрохімік має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний агрохімік несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний агрохімік несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний агрохімік несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний агрохімік несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний агрохімік несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний агрохімік несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний агрохімік несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.