* *
Інструкція для посади "Агроном відділення II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Агроном відділення II категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією агронома відділення (бригади, сільськогосподарської дільниці, ферми, цеху) - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу, виробничої діяльності;
      - агротехніку і насінництво вирощуваних сільськогосподарських культур;
      - стандарти на продукцію рослинництва;
      - положення про оплату праці і основи її нормування;
      - досягнення науки і передовий досвід у галузі рослинництва;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового і земельного законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Агроном відділення II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Агроном відділення II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Агроном відділення II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Агроном відділення II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює організаційно-технологічне керівництво в галузі рослинництва, відділення (бригади, сільськогосподарської дільниці, ферми, цеху).

2.2. Проводить роботу з упровадження і освоєння науково обґрунтованої системи землеробства та подальшої інтенсифікації рослинництва з метою збільшення виробництва та поліпшення якості продукції.

2.3. Організовує виконання заходів з підвищення врожайності сільськогосподарських угідь, родючості ґрунтів, раціонального використання робочої сили, техніки, правильного застосування органічних та мінеральних добрив, пестицидів, біорегуляторів росту, упровадження інтенсивної технології та передового досвіду вирощування й збирання сільськогосподарських культур.

2.4. Веде книгу історії полів.

2.5. Бере участь у розробленні технологічних карт, річних та перспективних планів і завдань з рослинництва та забезпечує їх виконання.

2.6. Бере участь у розробленні заходів з наукової організації праці та науково обґрунтованих норм виробітку і впроваджує їх.

2.7. Забезпечує ефективне застосування чинних умов оплати й стимулювання праці.

2.8. Бере участь у проведенні атестації і раціоналізації робочих місць.

2.9. Веде технічну документацію, організовує ведення обліку і установленої звітності.

2.10. Проводить роботу з підвищення кваліфікації кадрів, виховну роботу в колективі.

2.11. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Агроном відділення II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Агроном відділення II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Агроном відділення II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Агроном відділення II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Агроном відділення II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Агроном відділення II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Агроном відділення II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Агроном відділення II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Агроном відділення II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Агроном відділення II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Агроном відділення II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Агроном відділення II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Агроном відділення II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Агроном відділення II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Агроном відділення II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Агроном відділення II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.