Інструкція для посади "Кінооператор-постановник III категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Кінооператор-постановник III категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинні державні стандарти і технічні умови;
      - нормативні документи, які визначають напрями розвитку кінематографії;
      - теорію і практику кінооператорського мистецтва;
      - методи художнього кіноосвітлення і кінокомпозиції;
      - методи комбінованих і спеціальних видів кінозйомок;
      - кольорознавство, експонометрію;
      - кіноматеріали, їх характеристики і технологію обробки;
      - кінознімальну апаратуру;
      - світлотехніку;
      - засоби операторського транспорту;
      - допоміжну техніку;
      - історію образотворчого мистецтва;
      - основи кінодраматургії, кінорежисури, історію національної і світової кінематографії;
      - основи технології, організації та економіки фільмовиробництва;
      - найновітніші досягнення національного і світового кіномистецтва і кінотехніки;
      - правила експлуатації кінознімальної апаратури і обладнання;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Кінооператор-постановник III категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Кінооператор-постановник III категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Кінооператор-постановник III категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Кінооператор-постановник III категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Реалізує засобами кінооператорського мистецтва задум всього керованого кінорежисером-постановником творчого колективу, який створює фільм.

2.2. Забезпечує спільно з ним високий художній рівень фільму та його зображальне трактування (влучні портретні характеристики всіх основних персонажів фільму, світлотональну єдність відзнятого матеріалу, а також колористичне вирішення кінокартини в цілому, фотографічну і технічну якість зображення), раціональне використання всієї операторської техніки.

2.3. Керує операторською групою, організовує її роботу.

2.4. Проводить роботу з удосконалення технології, скорочення витрат плівки, електроенергії, а також з використання резервів і запобігання операторському браку.

2.5. Бере участь разом з автором сценарію, кінорежисером-постановником і художником-постановником у роботі над кіносценарієм (творчо-виробничою розробкою літературного сценарію), а також над режисерським сценарієм, виїжджає на вибір місць натурних зйомок.

2.6. Бере участь, у разі потреби, в роботі над літературним сценарієм у частині його втілення в кінематографічних образах, виїжджає на місця подій і можливих зйомок.

2.7. Бере участь у розробці постановницького проекту фільму в частині всіх творчих, організаційних і технічних питань, а також у складанні календарно-постановницького плану і генерального кошторису на постановку фільму по розділах, пов'язаних із зображальним вирішенням.

2.8. Затверджує разом з кінорежисером-постановником і художником-постановником ескізи декорацій, костюмів, макетів, меблів, реквізиту, а також планування та архітектурні і конструкторські розробки декорацій.

2.9. Веде роботу з кінооператором комбінованих зйомок з метою створення єдиного стильового характеру зображального вирішення фільму.

2.10. Бере участь у затвердженні гриму, проводить зйомки кінопроб акторів.

2.11. Здійснює у разі виробничої потреби операторські проби плівки, гриму і костюмів персонажів тощо.

2.12. Встановлює світловий і кольоровий режим картини, складає перелік необхідних для зйомок апаратури, оптики, матеріалів, світлотехнічних пристроїв, бере участь у формуванні операторського складу знімальної групи.

2.13. Приймає спільно з режисером-постановником, художником-постановником готові декорації, меблі, реквізит, бутафорію і костюми.

2.14. Встановлює час зйомок натурних кадрів, визначає спільно з режисером-постановником, художником-постановником і директором знімальної групи місце і розташування декорацій на натурних майданчиках.

2.15. Забезпечує виконання планових завдань і економне витрачання кошторисних асигнувань.

2.16. Бере участь у відборі дублів і обговоренні відзнятого матеріалу.

2.17. Вживає разом з кінорежисером-постановником і директором знімальної групи заходів, що забезпечують відповідність фактично відзнятого метражу тому метражеві, який затверджено у режисерському сценарії.

2.18. Контролює якість виготовлення написів, шторок, затемнень, витиснень, напливів та інших лабораторних робіт.

2.19. Дає вказівки і контролює роботи установників світла цеху обробки плівки по друку позитива (світловий і колірний паспорт).

2.20. Приймає від цеху обробки плівки спільно з відділом технічного контролю еталонну і контрольні копії картини.

2.21. Бере участь у здаванні готової кінокартини технічній комісії кіностудії.

2.22. Забезпечує здавання якісних вихідних матеріалів.

2.23. Здійснює проведення експериментальних робіт в галузі кінозображального мистецтва.

2.24. Пропагує і впроваджує технічні і творчі новації.

2.25. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.26. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Кінооператор-постановник III категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Кінооператор-постановник III категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Кінооператор-постановник III категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Кінооператор-постановник III категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Кінооператор-постановник III категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Кінооператор-постановник III категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Кінооператор-постановник III категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Кінооператор-постановник III категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Кінооператор-постановник III категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Кінооператор-постановник III категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Кінооператор-постановник III категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Кінооператор-постановник III категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Кінооператор-постановник III категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Кінооператор-постановник III категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Кінооператор-постановник III категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Кінооператор-постановник III категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.