Інструкція для посади "Головний зоотехнік", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний зоотехнік" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж зоотехнічної роботи: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу;
      - технологію виробництва;
      - племінну справу;
      - анатомію, фізіологію, біологічні особливості різних видів свійських тварин, наукові основи їх утримання і годівлі;
      - досягнення науки, передові технології, вітчизняний і зарубіжний досвід з питань зоотехнії;
      - основи ринкової економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - чинні положення з оплати і нормування праці;
      - організацію збуту продукції;
      - стандарти на продукцію тваринництва (птахівництва);
      - правила експлуатації і можливості застосування ПЕОМ у зоотехнічній роботі;
      - трудове законодавство;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний зоотехнік призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний зоотехнік підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний зоотехнік керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний зоотехнік під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює організаційно-технологічне керівництво галуззю тваринництва (птахівництва).

2.2. Організовує розроблення і здійснення заходів з інтенсифікації виробництва, переведення його на промислову основу, ефективного використання основних засобів виробництва, трудових і матеріальних ресурсів, підвищення продуктивності худоби і птиці, зниження собівартості продукції, зростання продуктивності праці та рентабельності тваринництва.

2.3. Забезпечує розроблення і упровадження зоотехнічних та організаційно-економічних заходів, спрямованих на поліпшення використання тварин та птиці, тваринницьких приміщень.

2.4. Бере участь у розробленні перспективних і річних планів розвитку господарства та завдань підрозділів, планує рух поголів'я, його відтворення і вирощування молодняка.

2.5. Проводить роботу зі створення міцної кормової бази, забезпечення тваринництва засобами механізації та автоматизації, обладнаними приміщеннями для худоби і птиці, ремонтними матеріалами, спецодягом, тарою тощо.

2.6. Організовує розміщення худоби по фермах і в приміщеннях, зимівлю худоби, її літнє утримання та випасання, приймання кормів від підрозділів рослинництва, визначення їх якості та кількості.

2.7. Забезпечує збереження кормів, підготовку їх до згодовування.

2.8. Веде контроль за кількістю та якістю продукції, повноцінною годівлею і правильним утриманням худоби та птиці, своєчасною заготівлею, збереженням і використанням кормів, засобами механізації, затратами праці, матеріалів та коштів у галузі.

2.9. Організовує племінну роботу, спрямовану на поліпшення порідних якостей і продуктивності худоби та птиці, бере участь у складанні та проведенні ветеринарно-профілактичних та лікувальних заходів.

2.10. Бере участь у розгляді та виборі проектів будівництва виробничих споруд для галузі і в роботах приймальних комісій з введення їх в експлуатацію.

2.11. Забезпечує розроблення і упровадження заходів з наукової організації праці, атестації і раціоналізації робочих місць, обґрунтованих норм праці з обслуговування худоби та птиці, досягнень науки і передового досвіду, положень про оплату і стимулювання праці.

2.12. Організовує ведення обліку, своєчасне складання звітів з тваринництва.

2.13. Складає розпорядок дня, раціони годівлі і баланси кормів.

2.14. Перевіряє і підписує документи з руху тварин, витрати кормів, молока тощо.

2.15. Бере участь в організації підготовки і підвищенні кваліфікації кадрів.

2.16. Координує роботу тваринницьких відділень, ферм, керує зоотехнічним персоналом.

2.17. Контролює додержання працівниками тваринництва виробничої та трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.18. Забезпечує виконання законодавства з охорони навколишнього природного середовища.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний зоотехнік має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний зоотехнік має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний зоотехнік має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний зоотехнік має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний зоотехнік має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний зоотехнік має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний зоотехнік має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний зоотехнік має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний зоотехнік має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний зоотехнік несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний зоотехнік несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний зоотехнік несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний зоотехнік несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний зоотехнік несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний зоотехнік несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний зоотехнік несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.