Інструкція для посади "Інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації; стаж роботи за професією інженера-технолога з виробництва та переробки продукції тваринництва - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативні і правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу й галузі тваринництва;
      - будову та функції органів, систем органів організму сільськогосподарських тварин, їх біологічні особливості, основні закони успадкування господарсько-корисних ознак, походження, закономірності онтогенезу;
      - племінну справу, способи здійснення генетико-математичного аналізу результатів селекції;
      - технологію виробництва продукції тваринництва, енерго- та ресурсозберігаючі екологічно безпечні технології виробництва тваринницької продукції, сучасні методи економічного аналізу та прогнозування ефективності роботи сільськогосподарських підприємств;
      - наукові основи утримання і годівлі тварин;
      - основи профілактики хвороб і отруєнь сільськогосподарських тварин, досягнення науки, вітчизняний і зарубіжний досвід з питань технології виробництва продукції тваринництва;
      - основи ринкової економіки, складання бізнес-плану, економічні закони взаємовідносин між суб'єктами підприємництва в країні та на міжнародному рівні;
      - чинні положення з оплати і нормування праці, організацію збуту продукції;
      - стандарти на продукцію тваринництва, правила експлуатації і можливості застосування ПЕОМ у зоотехнічній роботі;
      - трудове законодавство;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

1.4. Інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює організаційно-технологічне галуззю і селекцію тварин, забезпечує технологію і організацію тваринницької продукції.

2.2. Визначає взаємозв'язок селекційних і рішень, ураховує відповідність біологічних особливостей організму тварин до індустріальних умов виробництва.

2.3. Вибирає та впроваджує ефективні енерго- та ресурсозберігаючі технології, ефективно використовує основні засоби виробництва, трудові і матеріальні ресурси, забезпечує підвищення продуктивності тварин, зниження собівартості, зростання продуктивності праці та рентабельності тваринництва.

2.4. Вирішує інженерні завдання з проектування, будівництва, експлуатації об'єктів тваринництва і переробки продукції, використовуючи ПЕОМ, обґрунтовує доцільність ведення тваринництва за умов ринкової економіки, моделює технологічні процеси виробництва і переробки запланованої кількості продукції.

2.5. Бере участь у розробленні програм розвитку господарства та у складанні бізнес-плану з тваринництва.

2.6. Запроваджує сучасні технології заготівлі, зберігання і підготовки кормів до згодовування, розробляє рецепти повнораціонних комбікормів, кормосумішей на основі деталізованих норм годівлі.

2.7. Контролює повноцінність годівлі, режими і техніку згодовування кормів тваринам.

2.8. Забезпечує тваринництво засобами комплексної механізації та автоматизації, розраховує необхідні виробничі потужності та завантаження механізмів і обладнання.

2.9. Організовує зимівлю худоби, її літнє утримання і випасання, веде контроль за кількістю та якістю продукції, її надходженням на переробні підприємства.

2.10. Визначає відповідність виробленого продукту до стандартів і вимог, затрати праці, матеріалів та коштів у галузі.

2.11. Організовує племінну роботу, спрямовує її на створення тварин бажаного типу, добре пристосованих до умов інтенсивного ритму виробництва.

2.12. Вивчає і впроваджує новітні селекційні програми розведення тварин, ефективні методи та технології відтворення племінних ресурсів, науково-технічних досягнень з питань генетики і селекції, організовує ведення племінного обліку та племінної документації в обсязі, встановленому нормативними документами.

2.13. Надає консультативну допомогу з питань селекції, систем годівлі і утримання тварин селянським (фермерським) господарствам.

2.14. Бере участь у складанні та проведенні ветеринарно-профілактичних та лікувальних заходів.

2.15. Забезпечує розроблення і упровадження заходів з наукової організації праці, атестації і раціоналізації робочих місць, а також положень про оплату і стимулювання праці.

2.16. Контролює додержання працівниками тваринництва виробничої та трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.17. Забезпечує виконання законодавства з охорони навколишнього природного середовища.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.