Інструкція для посади "Бухгалтер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бухгалтер" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України, Держспецзв’язку з питань, що стосуються службової діяльності, Дисциплінарний статут;
      - правові засади регулювання фінансово-господарської діяльності, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та звітності;
      - порядок оформлення операцій та організацію документообігу;
      - порядок складання фінансових планів, нарахування платежів до державного бюджету та державних позабюджетних соціальних фондів;
      - порядок та форми фінансових розрахунків;
      - податкове законодавство;
      - бухгалтерський облік;
      - основи трудового законодавства;
      - посадову інструкцію;
      - правила ділового етикету;
      - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бухгалтер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бухгалтер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бухгалтер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює накопичення, систематизацію, обробку та узагальнення первинної інформації.

2.2. Веде облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, зобов’язань, доходів та витрат за встановленою формою бухгалтерського обліку з дотриманням його єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності органу Держспецзв’язку.

2.3. Забезпечує повне та достовірне відображення інформації на рахунках бухгалтерського обліку та дотримання технології обробки первинних даних.

2.4. Подає до банківських установ погоджені з керівництвом документи для перерахування коштів згідно з визначеними податками та платежами.

2.5. Бере участь у перевірках стану бухгалтерського обліку в органі Держспецзв’язку, проведенні інвентаризацій, оформленні документів, пов’язаних із нестачами та відшкодуванням втрат від нестач, крадіжок та псування майна.

2.6. Готує дані для фінансової звітності, складає окремі її форми та форми іншої періодичної звітності, що ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.

2.7. Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів та звітності для зберігання протягом встановленого терміну.

2.8. Бере участь у підготовці пропозицій щодо: удосконалення внутрішньогосподарського обліку та правил документообігу; розробки додаткової системи рахунків та регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю господарських операцій; раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереження майна та інших питань, що впливають на результати діяльності та фінансовий стан органу Держспецзв’язку.

2.9. Вивчає та використовує у роботі нові законодавчі, нормативно-методичні та довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бухгалтер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бухгалтер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бухгалтер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бухгалтер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бухгалтер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бухгалтер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бухгалтер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бухгалтер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бухгалтер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бухгалтер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бухгалтер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бухгалтер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бухгалтер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бухгалтер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бухгалтер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бухгалтер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: ознайомлюватися з документами фінансово-господарської діяльності органу Держспецзв’язку з питань бухгалтерського обліку у межах своєї компетенції; вимагати надання до бухгалтерії оформлених належним чином первинних облікових документів, необхідних для обліку та контролю матеріалів і відомостей; вносити пропозиції керівництву та вживати заходів щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів, удосконалення організації бухгалтерського обліку, посилення контролю за належним використання норм, нормативів, кошторисів видатків та інших питань, що впливають на фінансово-господарську діяльність органу Держспецзв’язку.