Інструкція для посади "Старший психолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший психолог" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Стаж роботи за фахом не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, нормативно-правові акти, інші керівні та нормативні документи з практичної психології, Дисциплінарний статут;
      - психологію праці та управління, інженерну та соціальну психологію;
      - методи вивчення психологічних особливостей службової діяльності особового складу Держспецзв’язку;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід роботи психологів;
      - основи управління;
      - профорієнтаційну роботу;
      - основи трудового законодавства;
      - правила ділового етикету;
      - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Старший психолог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший психолог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший психолог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший психолог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує вивчення впливу психологічних, економічних та організаційних чинників на службову діяльність особового складу Держспецзв’язку з метою розробки заходів щодо створення сприятливих умов праці (служби) та підвищення її ефективності.

2.2. Бере участь у складанні проектів планів соціально-психологічної та виховної роботи, морально-психологічного забезпечення навчально-бойової діяльності, визначає психологічні чинники, що впливають на особовий склад Держспецзв’язку.

2.3. Забезпечує проведення обстеження індивідуальних рис та особливостей діяльності особового складу Держспецзв’язку різних професій та фахів, пов’язаних з: професійним добором; перевіркою психологічних умов праці (служби); виявленням інтересів, схильностей та задоволеності працею (службою); експериментами для визначення впливу умов праці (служби) на психіку особового складу Держспецзв’язку.

2.4. Виявляє та аналізує разом з іншими фахівцями найбільш актуальні проблеми, що потребують вирішення (плинність, порушення службової та трудової дисципліни тощо), визначає причини та шляхи їх усунення.

2.5. Розроблює професіограми та психологічні характеристики особового складу різних посад, надає рекомендації стосовно умов оптимального використання особистих можливостей людини з урахуванням перспективи розвитку її професійних здібностей.

2.6. Бере участь у розробці заходів щодо професійної адаптації молодих кадрів.

2.7. На основі вивчення психофізіологічних особливостей трудової (службової) діяльності готує рекомендації та пропозиції щодо удосконалення управління органом Держспецзв’язку, які сприяють організації оптимальних трудових (службових) процесій, установленню раціональних режимів праці (служби) та відпочинку, поліпшенню морально-психологічного клімату, умов праці (служби) та підвищенню працездатності.

2.8. Здійснює контроль за їх виконанням.

2.9. Бере участь у формуванні трудових (службових) колективів, проектуванні систем організації праці (служби) з урахуванням технологічних чинників та ергономічних вимог.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший психолог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший психолог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший психолог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший психолог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший психолог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший психолог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший психолог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший психолог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший психолог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший психолог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший психолог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший психолог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший психолог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший психолог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший психолог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший психолог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що належать до його компетенції; вносити керівництву пропозиції щодо планування і проведення соціально-психологічної та виховної роботи для створення більш сприятливих умов праці (служби) та підвищення її ефективності; вимагати надання документів та інформаційних матеріалів та створення умов, необхідних для виконання посадових обов’язків; надавати консультації із соціально-психологічних питань особовому складу Держспецзв’язку.