* *
Інструкція для посади "Геолог I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Геолог I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією геолога (розрізу шахти) II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються геологічної служби;
      - технологію проведення геологорозвідувальних робіт та вимоги до якості їх проведення;
      - порядок розрахунку запасів корисних копалин, подання і затвердження геологічних звітів;
      - вимоги до якості вугілля, що видобувається;
      - види геологорозвідувального обладнання та правила його експлуатації;
      - порядок підрахунку запасів корисних копалин;
      - правила ведення, обліку і зберігання геологічної документації та матеріалів;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід проведення геологорозвідувальних робіт;
      - основи економіки, організації виробництва та праці;
      - основи трудового законодавства та законодавства з охорони природи, надр;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Геолог I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Геолог I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Геолог I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Геолог I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує на закріплених ділянках шахти (розрізу) комплекс геологічних робіт з вивчення залеглих вугільних пластів та побічних порід.

2.2. Проводить випробування гірничих виробок, відбір зразків порід корисних копалин для дослідження і поповнення еталонних колекцій з родовища.

2.3. Здійснює: геологічний нагляд за напрямком гірничоексплуатаційних і розвідувальних робіт, повнотою і якістю відпрацювання родовищ у межах дільниці, впровадженням заходів захисту гірничих виробок від впливів підземних і паводкових вод; прогноз гірничо-геологічних умов відпрацювання пластів вугілля; геологічний нагляд за розробленням і впровадженням комплексу заходів з безпечного проведення гірничих робіт на пластах, які небезпечні через раптові викиди вугілля, породи, газу; контроль під час проведення прострільних та інших геофізичних досліджень у свердловинах, за проведенням робіт щодо осушення шахт і розрізів, ліквідаційним тампонуванням свердловин, виконанням геологічних робіт на шахтових полях.

2.4. Бере участь: у розробленні планів розвитку гірничих робіт в експлуатаційній розвідці; у розробленні й виконанні заходів щодо охорони земної поверхні та розташованих на ній будівель, споруд, водоймищ, і насаджень від шкідливого впливу гірничих робіт; у розрахунках втрат, балансових і виробничих запасів вугілля; у розробленні та впровадженні заходів, з удосконалення методів проведення геологічних робіт, впровадження нової техніки і технології; у роботі комісій з розслідування аварій, пов'язаних з проривами води та підтоплення гірничих виробок.

2.5. Веде: облік руху розвіданих і готових до виймання запасів корисних копалин, видобування на дільниці та експлуатаційних втрат; основну та обмінну гірничографічну документацію.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Геолог I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Геолог I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Геолог I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Геолог I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Геолог I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Геолог I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Геолог I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Геолог I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Геолог I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Геолог I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Геолог I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Геолог I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Геолог I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Геолог I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Геолог I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Геолог I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.