Інструкція для посади "Консультант", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Консультант" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Держспецзв'язку, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що регулюють правовідносини у відповідній сфері діяльності;
      - порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на оргтехніці, комп'ютері та відповідне програмне забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Консультант призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Консультант підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Консультант керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Консультант під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює наукову експертизу, консультації та своєчасне забезпечення керівників структурних підрозділів центру необхідною та повною інформацією щодо вітчизняного та зарубіжного досвіду, робіт провідних вчених, державних і політичних діячів, громадських об'єднань тощо з метою оперативного та якісного прийняття рішення.

2.2. Розробляє та обґрунтовує пропозиції за різними варіантами проектів відповідних рішень, організовує їх експертизу.

2.3. Забезпечує вирішення питань, спрямованих на підвищення рівня розвитку сфери управління.

2.4. Готує відповідні проекти рішень щодо поточних завдань у закріпленому за ним напрямі роботи.

2.5. Здійснює перспективне та поточне планування роботи центру, підготовку відповідних документів.

2.6. Збирає, узагальнює та аналізує інформацію з питань розвитку сфери управління, готує керівництву відповідні пропозиції.

2.7. Бере участь у розробці, удосконаленні документації центру.

2.8. Надає практичну допомогу особовому складу у вирішенні покладених на нього завдань.

2.9. Здійснює реалізацію прийнятих нормативно-правових актів, державних програм, які належать до компетенції центру.

2.10. Організовує взаємодію структурних підрозділів центру з питань службової діяльності.

2.11. Надає консультативну допомогу структурним підрозділам центру з питань службової діяльності в межах компетенції.

2.12. Керує, за необхідності, групою фахівців структурного підрозділу центру під час роботи за одним з напрямів його діяльності.

2.13. Бере участь у розробці проектів наказів та розпоряджень центру, окремих положень, методик, інструкцій тощо з питань, що належать до його компетенції.

2.14. Забезпечує виконання заходів, пов’язаних з проведенням професійної підготовки в системі післядипломного професійного навчання особового складу.

2.15. Сприяє керівникам структурних підрозділів центру у підтриманні порядку та дисципліни.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Консультант має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Консультант має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Консультант має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Консультант має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Консультант має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Консультант має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Консультант має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Консультант має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Консультант має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Консультант несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Консультант несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Консультант несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Консультант несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Консультант несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Консультант несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Консультант несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти центр в органах Держспецзв'язку та їх структурних підрозділах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності із службових питань відповідно до компетенції та наданих повноважень; готувати запити на отримання у встановленому порядку від органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об’єднань статистичних та оперативних даних, звітів і довідкових матеріалів з питань, що належать до його компетенції; подавати керівництву структурних підрозділів центру пропозиції щодо поточних та річних планів роботи, їх удосконалення, розподілу завдань між особовим складом за напрямами їх службової діяльності; брати участь у роботі координаційних, консультативних і дорадчих органів з питань, що належать до його компетенції.