* *
Інструкція для посади "Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста не менше 2 років або в інших сферах не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, нормативно-правові акти Держспецзв'язку, трудове законодавство, практику застосування чинного законодавства;
      - порядок оформлення, прийняття, переведення та звільнення особового складу Держспецзв'язку;
      - порядок ведення обліку та зберігання особових справ і трудових книжок, методи обліку плинності кадрів;
      - організацію роботи з добору та розстановки керівних кадрів;
      - основи організації праці та управління;
      - систему оцінки персоналу;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Відповідає за виконання окремих напрямів кадрової роботи.

2.2. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує статистичну звітність з кадрових питань, документи для організації стажування, підвищення кваліфікації, призначення на посади та звільнення з посад особового складу центру, його переміщення, вносить про це записи до трудових книжок.

2.3. Оформляє документи щодо прийняття, переведення та звільнення особового складу центру відповідно до законодавства України про працю та проходження служби.

2.4. Формує та веде особові справи особового складу центру, веде їх комп'ютерний облік.

2.5. Готує необхідні матеріали для конкурсної, атестаційної, кваліфікаційної та тарифікаційної комісій, проекти документів, що стосуються нагород, заохочень та застосування стягнень до особового складу центру.

2.6. Веде облік та зберігання трудових книжок, обчислення трудового стажу, вислуги років, надання довідок про трудову діяльність особового складу центру.

2.7. Готує графіки присвоєння чергових спеціальних звань, рангів.

2.8. Оформлює та видає службові посвідчення, документи для відрядження особового складу.

2.9. Веде облік порушень трудової дисципліни.

2.10. Складає установлену звітність про роботу з кадрами.

2.11. Бере участь у роботі конкурсної та атестаційної комісій.

2.12. За дорученням керівника бере участь у розгляді пропозицій, звернень, заяв та скарг органів виконавчої влади, організацій, установ, громадян з питань компетенції підрозділу кадрового забезпечення.

2.13. Готує та контролює документацію щодо продовження терміну перебування на державній службі та призначення пенсій.

2.14. Здійснює розрахунки надання відпусток відповідної тривалості, складає графіки відпусток особового складу центру.

2.15. Бере участь у проведенні нарад з питань кадрової роботи.

2.16. Організовує роботу з документами згідно із чинним законодавством.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти підрозділ кадрового забезпечення в органах Держспецзв'язку та їх структурних підрозділах з питань, що належать до його компетенції; вносити керівництву пропозиції щодо поліпшення роботи підрозділу кадрового забезпечення; отримувати у межах наданих повноважень від структурних підрозділів центру матеріали, необхідні для виконання службових обов’язків; працювати з відомостями, звітами, необхідними для виконання покладених на нього обов’язків; брати участь у нарадах, зборах, засіданнях центру з питань, пов’язаних з його функціональними обов’язками; за рішенням та в межах наданих керівництвом повноважень брати участь у перевірках структурних підрозділів центру з питань, що належать до компетенції підрозділу кадрового забезпечення.