* *
Інструкція для посади "Головний інженер району електричних мереж", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний інженер району електричних мереж" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років, у тому числі на даному підприємстві - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - розпорядження, накази, інші керівні та нормативні матеріали, що стосуються діяльності підприємства;
      - профіль та особливості структури підприємства;
      - Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж;
      - Правила влаштування електроустановок;
      - Правила застосування та випробовування засобів захисту, що використовуються в електроустановках;
      - Положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві;
      - перспективи технічного, економічного та соціального розвитку галузі та підприємства;
      - технологію експлуатації, ремонту й реконструкції розподільних електромереж в закріпленій зоні обслуговування;
      - порядок розроблення і затвердження планів виробничо-господарської діяльності підприємства, порядок укладання і виконання господарських договорів;
      - досягнення науки і техніки у відповідній галузі виробництва і досвід передових підприємств;
      - економіку, організацію виробництва, основи законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний інженер району електричних мереж призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний інженер району електричних мереж підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний інженер району електричних мереж керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний інженер району електричних мереж під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Визначає технічну політику, перспективи розвитку району електричних мереж і шляхи реалізації комплексних програм з усіх напрямів удосконалення, реконструкції і технічного переобладнання діючого виробництва, досягнення високих темпів зростання продуктивності праці.

2.2. Забезпечує надійне електропостачання споживачів, увімкнених до розподільних електромереж РЕМ та якість електроенергії, що відпускається, за напругою у відповідності до вимог чинних норм.

2.3. Забезпечує економічну ефективність ремонтно-експлуатаційного обслуговування розподільних електромереж, скорочення матеріальних, фінансових і трудових витрат на проведення робіт (надання послуг), раціональне використання виробничих фондів і всіх видів ресурсів.

2.4. Керує розробленням перспективних планів розвитку, реконструкції та модернізації.

2.5. Розробляє заходи щодо усунення шкідливого впливу виробництва на навколишнє середовище, бережливого використання природних ресурсів, зі створення найбільш сприятливих і безпечних умов праці та підвищення культури виробництва.

2.6. Організовує розроблення та забезпечує виконання планів упровадження нової техніки і технології, планів організаційно-технічних заходів.

2.7. Здійснює контроль за дотриманням технологічної дисципліни, правил і норм з охороні праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки, вимог Держнаглядохоронпраці, природоохоронних, санітарних та інших органів.

2.8. Забезпечує вчасну підготовку технічної документації.

2.9. Вживає заходів з удосконалення на науковій основі організації виробництва, праці та управління, упровадження обчислювальної техніки.

2.10. Є першим заступником начальника району електричних мереж.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний інженер району електричних мереж має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний інженер району електричних мереж має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний інженер району електричних мереж має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний інженер району електричних мереж має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний інженер району електричних мереж має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний інженер району електричних мереж має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний інженер району електричних мереж має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний інженер району електричних мереж має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний інженер району електричних мереж має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний інженер району електричних мереж несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний інженер району електричних мереж несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний інженер району електричних мереж несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний інженер району електричних мереж несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний інженер району електричних мереж несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний інженер району електричних мереж несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний інженер району електричних мереж несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.