Інструкція для посади "Інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж II категорії: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо експлуатації, налагодження та випробувань, освоєння устаткування, апаратури, приладів і пристроїв енергопідприємств;
      - Правила технічної експлуатації електростанцій та мереж;
      - правила Держнаглядохоронпраці;
      - схеми, технічні характеристики, конструктивні особливості, режими експлуатації устаткування електростанцій, апаратури, приладів і пристроїв електростанцій, електричних і теплових мереж;
      - схеми, конструкції, експлуатаційні характеристики випробувального устаткування, контрольно-вимірювальних приладів і пристроїв, що застосовуються для випробовування, налагодження та перевірок енергетичного устаткування і пристроїв;
      - методи проведення випробувань та налагодження, аналізів та лабораторних досліджень енергетичного устаткування, апаратури, приладів і пристроїв;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі налагодження і випробування енергетичного устаткування, апаратури, приладів і пристроїв;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує пускові, налагоджувальні та експериментальні роботи на устаткуванні, апаратурі, приладах та пристроях енергетичних підприємств.

2.2. Визначає склад, обсяги, методи і порядок проведення пускових, налагоджувальних, експериментальних робіт, складає технічні програми робіт.

2.3. Виконує роботи на енергопідприємствах з пуску, налагодження, освоєння та випробовування устаткування, апаратури, приладів і пристроїв після їх капітального ремонту і монтажу.

2.4. Складає технічний звіт, режимні вказівки, розрахунки, схеми, графіки та іншу технічну документацію за виконаними роботами.

2.5. Розробляє і бере участь у впровадженні нових технологічних схем і режимів роботи окремих видів енергетичного устаткування і пристроїв.

2.6. Надає технічну допомогу персоналу енергопідприємств у розробленні та впровадженні оргтехзаходів, спрямованих на підвищення рівня експлуатації устаткування та пристроїв і поліпшення їх техніко-економічних показників.

2.7. Проводить аналіз аварій, відмов, випадків дефектів монтажу, помилок під час проектування, а також техніко-економічних показників роботи устаткування, апаратури, приладів і пристроїв.

2.8. Розробляє інструкції із вдосконалення експлуатації устаткування, апаратури, приладів і пристроїв електростанцій, електричних і теплових мереж.

2.9. Бере участь у проведенні робіт з узагальнення і розповсюдження передового досвіду експлуатації, налагодження і випробовування енергетичного устаткування, бере участь у впровадженні передових прийомів і методів праці.

2.10. Здійснює експертизу проектів електростанцій, електричних і теплових мереж, енергетичного устаткування.

2.11. Розглядає і підготовляє висновки за проектами стандартів і технічних умов, винаходами та раціоналізаторськими пропозиціями.

2.12. Бере участь у роботі з атестації робочих місць.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.