* *
Інструкція для посади "Вчитель-дефектолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вчитель-дефектолог" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Закон України "Про освіту";
      - Державний стандарт спеціальної освіти;
      - Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів";
      - стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів;
      - інші нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання дітей з аномаліями у розвитку;
      - основні знання в обсязі вищої педагогічної освіти зі спеціальності "Дефектологія (логопедія, сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка)";
      - цілі, принципи, зміст навчання, виховання, корекції, реабілітації дітей із фізичними або розумовими вадами;
      - загальні та спеціальні психолого-педагогічні дисципліни, анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології, психофізіологію розвитку аномальних дітей;
      - програмно-методичні документи й матеріали для роботи з дітьми, які мають фізичні або розумові вади;
      - ефективні методи, форми, принципи, прийоми, засоби корекційного та компенсуючого навчання і виховання;
      - індивідуальні характеристики учнів;
      - вимоги до оснащення та обладнання навчальних кабінетів, класів;
      - організацію, управління, нормативне забезпечення, соціальні, культурні та інші умови діяльності освітніх установ дефектологічного профілю;
      - сучасні досягнення педагогічної, дефектологічної науки й практики;
      - державну мову.

1.4. Вчитель-дефектолог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вчитель-дефектолог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вчитель-дефектолог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вчитель-дефектолог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Планує і здійснює навчальну, виховну, корекційну, компенсаційну, реабілітаційну роботу з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку.

2.2. Забезпечує умови для засвоєння ними відповідних навчальних та компенсаційно-корекційних програм з урахуванням порушень, вікових індивідуальних особливостей дітей, сприяє їх соціальній реабілітації та адаптації, профорієнтації.

2.3. Вивчає і фіксує динаміку розвитку дітей, виробляє оптимальну педагогічну стратегію, проектує шляхи навчання, виховання, реабілітації та соціальної адаптації кожної дитини.

2.4. Обирає ефективні форми, методи, засоби навчально-виховного, корекційно-реабілітаційного процесу.

2.5. Стверджує настановами й особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

2.6. Готує вихованців до життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами.

2.7. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини, учня, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.

2.8. Вимагає від учнів дотримання статуту освітньої установи.

2.9. Контролює забезпечення здорових і безпечних умов навчання, виховання, праці.

2.10. Підтримує зв'язки з батьками, надає їм консультативну педагогічну допомогу з питань освіти, фізичного й психічного розвитку їх дітей.

2.11. Постійно вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

2.12. Веде встановлену документацію.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вчитель-дефектолог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вчитель-дефектолог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вчитель-дефектолог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вчитель-дефектолог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вчитель-дефектолог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вчитель-дефектолог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вчитель-дефектолог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вчитель-дефектолог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вчитель-дефектолог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вчитель-дефектолог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вчитель-дефектолог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вчитель-дефектолог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вчитель-дефектолог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вчитель-дефектолог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вчитель-дефектолог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вчитель-дефектолог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.