Інструкція для посади "Практичний психолог I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Практичний психолог I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за фахом - не менше 5 років, у тому числі за професією практичного психолога - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Закон України "Про освіту";
      - стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів;
      - Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів";
      - законодавчі й нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання дітей та молоді;
      - знання в обсязі вищої освіти зі спеціальності "Психологія";
      - загальну, соціальну, педагогічну, дитячу вікову психологію, психологію праці, психодіагностики, психотерапії, психопрофілактики, психогігієни, організації освіти, психологію управління;
      - форми, методи, засоби ефективного навчання і виховання, діагностики й корекції психічного розвитку дитини;
      - програмно-методичні матеріали й документи щодо обсягу, рівня освіти дітей, вимоги до нормативного забезпечення навчально-виховного процесу;
      - індивідуальні характеристики вихованців та учнів, соціальні, культурні;
      - психологічні та інші умови їх навчання і виховання;
      - основні напрями й перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки;
      - державну мову.

1.4. Практичний психолог I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Практичний психолог I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Практичний психолог I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Практичний психолог I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь в організації освітнього процесу, забезпеченні всебічного особистого розвитку дітей, підлітків, молоді, зміцненні психічного здоров'я.

2.2. Виявляє причини, що утруднюють становлення особистості дитини.

2.3. Надає допомогу учням, учителям, батькам у вирішенні питань навчання та виховання дітей шляхом психодіагностики, психопрофілактики, психолого-педагогічної корекції, консультування.

2.4. Проводить психолого-педагогічну діагностику готовності дітей до освіти, допомагає у виборі освітньої установи, профілю навчання згідно з півнем індивідуального розвитку.

2.5. Планує, розробляє, упроваджує в практику розвиваючі, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням статевих, вікових, інших особливостей дітей, веде встановлену документацію.

2.6. Сприяє пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей, вибору молоддю професії з упакуванням їх підготовки, здібностей.

2.7. Виявляє і обстежує вихованців, учнів, які потребують психічної корекції та психорегуляції, надає їм психолого-педагогічну підтримку.

2.8. Зберігає професійну таємницю, не розповсюджує відомості, отримані в результаті діагностичної та консультативної роботи.

2.9. Використовує нові розробки та методики діагностики, психокорекційної і психолого-профілактичної роботи.

2.10. Стверджує настановами й особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-національних, духовних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

2.11. Готує вихованців, учнів до життя в дусі взаєморозуміння миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.

2.12. Додержується педагогічної етики та етичного кодексу психолога, поважає гідність дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, пропагує здоровий спосіб життя.

2.13. Здійснює первинну профілактику алкоголізму, наркоманії, інших шкідливих звичок серед дітей, підлітків.

2.14. Проводить психологічну експертизу й психолого-педагогічну корекцію асоціальної поведінки, психологічну реабілітацію неповнолітніх.

2.15. Бере участь у роботі комісії з питань соціально-правового захисту дітей, психолого-медико-педагогічної консультації.

2.16. Сприяє формуванню психологічної культури вихованців, учнів, учителів, батьків.

2.17. Консультує керівників працівників освітніх установ з питань практичного використання психології в організації навчально-виховного процесу.

2.18. Постійно вдосконалює свій професійний рівень, загальну культуру.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Практичний психолог I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Практичний психолог I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Практичний психолог I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Практичний психолог I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Практичний психолог I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Практичний психолог I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Практичний психолог I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Практичний психолог I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Практичний психолог I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Практичний психолог I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Практичний психолог I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Практичний психолог I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Практичний психолог I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Практичний психолог I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Практичний психолог I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Практичний психолог I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.