Інструкція для посади "Перекладач-дактилолог навчальних закладів II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Перекладач-дактилолог навчальних закладів II категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією перекладача-дактилолога - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Закон України "Про освіту";
      - Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів";
      - Державний стандарт спеціальної освіти;
      - дактильно-жестову мову (в обсязі програм із вивчення дактильно-жестової мови для перекладачів-дактилологів);
      - техніку прямого й зворотного перекладу (за умови високої швидкості, чіткості, виразності, пластики, культури та повноти його виконання);
      - українську мову та методологічні основи її побудови;
      - методичні та нормативні матеріали з реабілітації осіб з вадами слуху, спеціальної психології;
      - медичні та технічні аспекти реабілітації глухих і слабочуючих;
      - основи педагогіки;
      - Конвенцію про права дитини.

1.4. Перекладач-дактилолог навчальних закладів II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Перекладач-дактилолог навчальних закладів II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Перекладач-дактилолог навчальних закладів II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Перекладач-дактилолог навчальних закладів II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує синхронний переклад усної мови на дактильно-жестову й навпаки (навчальних занять, телефонних переговорів, теле- та радіотрансляцій, термінових повідомлень, наказів по навчальному закладу, виробничих нарад, зборів, бесід тощо) для глухих, учнів-інвалідів, працівників, забезпечує переклад ділових та побутових особистих розмов між глухими та чуючими особами; консультацій, порад або лекцій спеціалістів (юристів, економістів, бухгалтерів, лікарів, вчителів та інших); театральних, спортивних, культурно-просвітницьких заходів; спеціальних термінів, висловів, слів у формі, найбільш зрозумілій та сприйнятливій для глухих; заходів загального, спеціального та виробничого навчання.

2.2. Виконує у відповідності до встановлених порядком функції керівника навчальної групи глухих.

2.3. Розробляє потрібні у роботі перспективні та поточні плани заходів масової та індивідуальної виховної, позакласної, реабілітаційної, культурно-освітньої, оздоровчої та іншої роботи.

2.4. Надає всебічну можливу допомогу в проведенні заходів з медичної та соціально-трудової реабілітації глухих.

2.5. Вивчає та аналізує інтелектуальний рівень глухих, подає відповідні пропозиції адміністрації навчального закладу.

2.6. Контролює відвідування та успішність навчання глухих учнів, виконання ними виробничої практики.

2.7. Веде встановлену навчальним закладом документацію та облік своєї роботи.

2.8. Постійно працює над підвищенням своєї кваліфікації, популяризує серед глухих та чуючи осіб дактильно-жестову мову та проводить вивчення цієї мови.

2.9. Бере участь у роботі кабінетів мови й читання губами, що сприяє подальшому розвитку залишкового слуху та словесної мови працівників з вадами слуху.

2.10. Популяризує серед фізичних та юридичних осіб діяльність громадських організацій (об'єднань) глухих.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Перекладач-дактилолог навчальних закладів II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Перекладач-дактилолог навчальних закладів II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Перекладач-дактилолог навчальних закладів II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Перекладач-дактилолог навчальних закладів II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Перекладач-дактилолог навчальних закладів II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Перекладач-дактилолог навчальних закладів II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Перекладач-дактилолог навчальних закладів II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Перекладач-дактилолог навчальних закладів II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Перекладач-дактилолог навчальних закладів II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Перекладач-дактилолог навчальних закладів II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Перекладач-дактилолог навчальних закладів II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Перекладач-дактилолог навчальних закладів II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Перекладач-дактилолог навчальних закладів II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Перекладач-дактилолог навчальних закладів II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Перекладач-дактилолог навчальних закладів II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Перекладач-дактилолог навчальних закладів II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.