Інструкція для посади "Профконсультант I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Профконсультант I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта за напрямом підготовки "Психологія" (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації: для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією профконсультанта II категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - основи трудового законодавства, Закону України "Про зайнятість населення";
      - Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття";
      - інструкції та документи, що регламентують проведення профконсультативної роботи, стан і перспективи соціально-економічного розвитку підприємств району та регіону, соціально-демографічні особливості регіону;
      - ситуацію на локальному, регіональному та державному ринку праці;
      - поточну потребу роботодавців в персоналі;
      - основи трудового законодавства з питань прийому на роботу та звільнення з роботи, законодавство про оплату праці;
      - перелік навчальних закладів та професій, за якими здійснюється професійна підготовка на території району, регіону;
      - форми профорієнтаційної роботи з населенням та технологію їх проведення;
      - основи загальної та соціальної психології, конфліктології, етики та ділового спілкування;
      - правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки.

1.4. Профконсультант I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Профконсультант I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Профконсультант I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Профконсультант I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Надає інформацію щодо професій, які потрібні на локальному ринку праці, їх зміст, умови праці, вимоги до працівника, знайомить з формами та напрямами навчання за обраною професією, використовуючи для цього профінформаційні матеріали.

2.2. Консультує громадян щодо вибору або зміни професії, визначення профілю підготовки чи перепідготовки з урахуванням стану здоров'я, побажань, здібностей та можливостей, а також потреб на локальному ринку праці.

2.3. Допомагає клієнтам у професійному самовизначенні, використовуючи профдіагностичні методики та профконсультаційні засоби.

2.4. З'ясовує їх наміри та побажання до майбутньої роботи.

2.5. За бажанням особи виявляє її схильність до вибраної професії та рівень мотивації до навчання.

2.6. При оцінці професійних навичок використовує рекомендовані тестові методики.

2.7. Здійснює поглиблене профдіагностичне обстеження громадян з метою професійного відбору за визначеним переліком професій та спеціальностей.

2.8. Відповідно до професійно-кваліфікаційних вимог роботодавця проводить професійний відбір та добір із числа підібраних претендентів.

2.9. Формує банк нормативних, інформаційних, професіографічних, методичних матеріалів, необхідних для здійснення консультування та психологічної підтримки громадян.

2.10. Бере участь в організації та проведенні групових та масових профінформаційних заходів, спеціалізованих профінформаційних семінарів для окремих категорій населення з питань сприяння зайнятості.

2.11. Надає індивідуальні профконсультації неповнолітнім.

2.12. Веде встановлену документацію.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Профконсультант I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Профконсультант I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Профконсультант I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Профконсультант I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Профконсультант I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Профконсультант I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Профконсультант I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Профконсультант I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Профконсультант I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Профконсультант I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Профконсультант I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Профконсультант I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Профконсультант I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Профконсультант I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Профконсультант I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Профконсультант I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.