* *
Інструкція для посади "Бактеріолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бактеріолог" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію виробництва;
      - технологічне та лабораторне обладнання, прилади і правила експлуатації;
      - стандарти, технічні умови, а також положення, інструкції та інші керівні матеріали з виробництва та контролю продукції;
      - досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі виробництва аналогічної продукції;
      - основи трудового законодавства;
      - правила ведення технологічної документації;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Бактеріолог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бактеріолог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бактеріолог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бактеріолог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить роботу щодо забезпечення мікробної забрудненості лікарських препаратів.

2.2. Проводить роботу з удосконалення технології виробництва, методів лабораторних аналізів, випробувань і дослідницьких робіт з розроблення, освоєння і запровадження у виробництво нових препаратів, прогресивних технологічних процесів.

2.3. Забезпечує своєчасний і якісний бактеріологічний контроль готової продукції.

2.4. Контролює мікробну забрудненість сировини, допоміжних речовин, таропакувальних матеріалів.

2.5. Контролює особисту гігієну персоналу, виробничих дільниць і цехів.

2.6. Контролює санітарний стан повітря, апаратури і комунальних виробничих приміщень.

2.7. Організовує і здійснює правильне і своєчасне виготовлення, контроль і зберігання живильних середовищ, підготовку боксу для проведення посівів в умовах стерильності, перевірку стерильності боксу і спецодягу.

2.8. Контролює режим стерилізації перев'язувальних засобів, тампонів стерильних, правильність записів і ведення цехових технологічних журналів; забезпечує зберігання архівних зразків із здаванням їх у цех.

2.9. Дає рекомендації з покращання режимів стерилізації, їх удосконалення.

2.10. Освоює нові методи контролю стерильності продукції і навчає працівників лабораторії.

2.11. Складає заявки на сировину, матеріали, інвентар, обладнання, живильні середовища, які необхідні для нормальної роботи лабораторії.

2.12. Стежить за станом приладів, обладнання, правильністю їх експлуатації.

2.13. Здійснює контроль за своєчасним технічним оглядом шафи ГПСД-1000, готує її до огляду.

2.14. Організовує і здійснює необхідний облік і звітність бактеріологічної лабораторії, веде технічну документацію відділу технічного контролю (ВТК).

2.15. Доповідає своєчасно начальнику ВТК про зауваження, порушення, відхилення в режимі стерилізації в цехах, появу росту бактерій у готовій продукції; попереджує цех про можливість появи браку продукції.

2.16. Здійснює зв'язок з науково-дослідними інститутами з спеціальних питань методик і аналізів.

2.17. Утримує бактеріологічну лабораторію в чистоті та порядку, організовує роботу відповідно до встановлених норм охорони праці.

2.18. Бере участь у розробленні нормативно-технічної документації, рецензуванні технологічних регламентів з метою забезпечення випуску лікарських засобів, які відповідають нормам мікробної чистоти.

2.19. Складає щоквартально звіти з мікробної забрудненості продукції, сировини, обладнання.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бактеріолог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бактеріолог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бактеріолог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бактеріолог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бактеріолог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бактеріолог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бактеріолог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бактеріолог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бактеріолог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бактеріолог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бактеріолог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бактеріолог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бактеріолог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бактеріолог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бактеріолог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бактеріолог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.