* *
Інструкція для посади "Біолог I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Біолог I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією біолога II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію виробництва;
      - технологічне та лабораторне обладнання і правила їх експлуатації;
      - методики аналізів, які провадяться;
      - стандарти, технічні умови, а також положення, інструкції та інші керівні матеріали з виробництва та контролю продукції;
      - досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі виробництва аналогічної продукції;
      - основи трудового законодавства;
      - правила ведення технологічної документації;
      - правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Біолог I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Біолог I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Біолог I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Біолог I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує правильну організацію всієї роботи з бактеріологічного контролю готової продукції, субстанцій, допоміжних матеріалів, сировини і напівфабрикатів, мікробіологічної чистоти виробництва.

2.2. Забезпечує якісний зміст складу біологічного матеріалу під час досліду і збереження його.

2.3. Контролює мікробну забрудненість випущеної продукції відповідно до вимог нормативно-технічної документації (НТД), а також сировини, матеріалів, особисту гігієну персоналу, виробничих приміщень, повітря, апаратури, обладнання.

2.4. Контролює режим і якість стерилізації препаратів, спецодягу, посуду тощо.

2.5. Якісно і своєчасно оформляє результати аналізів за існуючими формами, досліджує причини відхилень від норми.

2.6. Заносить своєчасно всі записи в робочі журнали встановленої форми і доводить до відома службу цеху про результати біологічних аналізів.

2.7. Бере участь у розробленні НТД з метою забезпечення випуску нестерильних лікарських засобів.

2.8. Здійснює виготовлення стандартних розчинів ерізіміну, цимаріну та інших реактивів, які необхідні для біологічного оцінювання готової продукції та препаратів.

2.9. Складає заявки на необхідне обладнання, інвентар, посуд, прилади, біологічний матеріал.

2.10. Стежить за технічним станом і утримує в порядку лабораторію, обладнання і прилади.

2.11. Забезпечує застосування безпечних прийомів праці, виконує правила експлуатації обладнання.

2.12. Дотримується виробничої і службової дисципліни.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Біолог I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Біолог I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Біолог I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Біолог I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Біолог I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Біолог I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Біолог I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Біолог I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Біолог I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Біолог I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Біолог I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Біолог I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Біолог I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Біолог I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Біолог I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Біолог I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.