* *
Інструкція для посади "Апаратник синтезу 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник синтезу 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника синтезу 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва, технологічний режим та правила регулювання процесу;
      - суть технологічного процесу синтезу та супровідних процесів;
      - будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування;
      - схему комунікацій;
      - призначення контрольно-вимірювальних приладів на дільниці, яка обслуговується;
      - физико-хімічні властивості сировини, напівфабрикатів, готової продукції та вимога до них;
      - властивості каталізатора синтезу та теплоносіїв;
      - правила відбору проб та методику проведення контрольних аналізів;
      - правила поводження зі шкідливими та вибухонебезпечними речовинами;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник синтезу 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник синтезу 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник синтезу 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник синтезу 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде одну-дві хімічні стадії технологічного процесу синтезу (гідробромування, ацетилування, діазотування, нитрозування, бісульфітування, відновлення, хлорування, арсенітування, омилення, хлорметилювання, амінування, поліконденсації, гідрохлорування тощо), а також супровідні їм процеси (фільтрації, нейтралізації, кристалізації, центрифугування, абсорбції, адсорбції, розчинення та приготування суміші органічних речовин, розчинення солей металів та неметалів, приготування розчинів кислот та лугів різної концентрації тощо) до одержання напівфабрикатів або готового продукту.

2.2. Приймає сировину, перевіряє її якість органолептичне та за результатами аналізів.

2.3. Розраховує, дозує та завантажує сировину, напівфабрикати до апаратів суворо за рецептурою при дотриманні установленої послідовності і дозування.

2.4. Контролює та регулює температуру, тиск, концентрацію, реакцію середовища та інші параметри за результатами аналізів та контрольно-вимірювальних приладів.

2.5. Регулює у процесі синтезу подавання в апарати додаткових сировинних компонентів та інших додатків або каталізаторів.

2.6. Уловлює гази та пил, нейтралізує стічні води.

2.7. Запобігає причинам відхилень від установлених норм технологічного режиму та усуває їх.

2.8. Обслуговує реакційні апарати, автоклави, екстрактори, колони, змішувачі, центрифуги, сушарки, припливно-витяжну та аварійну вентиляційні системи, холодильники, теплообмінники, фільтри, збірники, мірники, насоси, системи пожежогасіння, системи опалення та інше устаткування.

2.9. Відбирає проби та провадить контрольні аналізи.

2.10. Обліковує витрати сировини та напівфабрикатів.

2.11. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту.

2.12. Виконує простий ремонт та технічне обслуговування устаткування.

2.13. Керує апаратниками нижчої кваліфікації за їх наявністю.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник синтезу 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник синтезу 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник синтезу 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник синтезу 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник синтезу 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник синтезу 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник синтезу 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник синтезу 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник синтезу 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник синтезу 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник синтезу 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник синтезу 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник синтезу 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник синтезу 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник синтезу 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник синтезу 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Ведення процесу синтезу формалю, лакових основ у виробництві масляно-каніфольних, бітумних, копалових, янтарних лаків, амідних лаків та алкідних оліф блочним методом (до 5 найменувань на одному устаткуванні); лаків на фенольних смолах; алкідних смол у виробництві полімерних будівельних матеріалів та штучної шкіри; фотоемульсії на стадіях промивання, другого дозрівання та підготовки фотоемульсії до поливу; ефіру, метилалю, хлористого водню, іонообмінної смоли різних марок, карбамідоформальдегідної смоли; аміаку.