* *
Інструкція для посади "Начальник бази авіаційно-технічної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник бази авіаційно-технічної" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Стаж роботи у галузі цивільної авіації за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років. Підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам в урядовому органі державного управління в галузі авіації. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, укази, вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, нормативно-правові акти урядового органу державного управління цивільної авіації, які регулюють порядок діяльності підприємства;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технічного обслуговування і ремонту устаткування;
      - перспективи технічного розвитку підприємства;
      - систему планово-запобіжного ремонту та раціональної експлуатації технологічного устаткування;
      - організацію ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування на підприємстві;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані устаткування підприємства, порядок і методи планування ремонтних робіт;
      - основні технологічні процеси, системи ремонтів та технології ремонтних робіт;
      - стандарти, технічні умови та інструкції з технічного обслуговування, ремонту, монтажу та випробування устаткування;
      - методи господарського розрахунку;
      - чинні положення з оплати праці, форми матеріального стимулювання, передовий вітчизняний і світовий досвід щодо технічного обслуговування та ремонту устаткування, основи економіки, організації праці, виробництва і управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник бази авіаційно-технічної призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник бази авіаційно-технічної підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник бази авіаційно-технічної керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник бази авіаційно-технічної під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує діяльність підприємства з технічного обслуговування авіаційної техніки.

2.2. Організовує роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць, цехів та інших технічних структурних підрозділів підприємства, спрямовану на удосконалення і ефективність діяльності підприємства, забезпечення підвищення продуктивності праці, широкого запровадження нової техніки і прогресивної технології, організації праці, виробництва і управління, удосконалення виробничо-технологічного процесу обслуговування авіаційної техніки, забезпечення льотної придатності та безпеки польотів повітряних суден у межах напрямів діяльності підприємства.

2.3. Визначає функції і задачі структурних підрозділів підприємства, планує і організовує їх роботу відповідно до вимог експлуатаційної документації та наукової організації праці.

2.4. Організовує розроблення і доведення до працівників планових завдань з технічного обслуговування, контролю за проведенням та виконанням цих робіт і випробувань устаткування, за додержанням правил експлуатації, технічного обслуговування та нагляду за авіаційною технікою, яка використовується на підприємстві.

2.5. Організовує роботу з розвитку і укріплення господарського розрахунку, атестації та раціоналізації робочих місць, поліпшення нормування праці, правильного застосування форм і систем заробітної плати і матеріального стимулювання, узагальнення та розповсюдження передових прийомів і методів праці, розвитку раціоналізації та винахідництва, планування, обліку та складання звітності про виробничу діяльність.

2.6. Організовує високоякісне виконання робіт з технічного обслуговування повітряних суден та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO, забезпечує безпеку і регулярність польотів.

2.7. Організовує облік відмов і несправностей авіаційної техніки, недоліків в роботі працівників, аналізує їх причини, вживає заходів щодо їх запобігання.

2.8. Контролює стан повітряних суден, що обслуговуються, засвідчує їх придатність до польоту, виконує норми огляду, забезпечує своєчасне відновлення несправних повітряних суден, їх нормативну справність, вживає заходів щодо підвищення ефективності використання повітряних суден.

2.9. Розробляє пропозиції щодо удосконалення авіаційної техніки, що експлуатується, організовує рекламаційну роботу в цеху, дороблення техніки за бюлетенями промисловості.

2.10. Забезпечує збереження повітряних суден під час їх технічного обслуговування.

2.11. Вимагає виконання правил передачі суден між службою з технічного обслуговування, екіпажем та службою охорони.

2.12. Бере участь у роботі з планування технічного розвитку підприємства і оснащення його технологічним обладнанням, засобами діагностування і наземного обслуговування, модернізації устаткування.

2.13. Вивчає та впроваджує передовий досвід, прогресивні методи та засоби обслуговування авіаційної техніки.

2.14. Здійснює підбір працівників, їх розстановку та доцільне використання.

2.15. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.16. Забезпечує утримання і експлуатацію виробничих приміщень та обладнання.

2.17. Застосовує справні та перевірені засоби вимірювання відповідно до вимог експлуатаційної документації.

2.18. Організовує своєчасне вивчення і виконання керівних документів, подає встановлену звітність.

2.19. Керує раціоналізаторською та винахідницькою роботою підприємства.

2.20. Організовує підготовку виробництва та робітників цеху до освоєння нової авіаційної техніки.

2.21. Організовує навчання працівників, які прийняті на роботу.

2.22. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.23. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник бази авіаційно-технічної має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник бази авіаційно-технічної має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник бази авіаційно-технічної має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник бази авіаційно-технічної має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник бази авіаційно-технічної має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник бази авіаційно-технічної має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник бази авіаційно-технічної має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник бази авіаційно-технічної має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник бази авіаційно-технічної має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник бази авіаційно-технічної несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник бази авіаційно-технічної несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник бази авіаційно-технічної несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник бази авіаційно-технічної несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник бази авіаційно-технічної несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник бази авіаційно-технічної несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник бази авіаційно-технічної несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.