* *
Інструкція для посади "Віце-президент авіапідприємства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Віце-президент авіапідприємства" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в авіаційній галузі не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - закони, постанови, вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування;
      - нормативно-правові акти урядового органу державного управління цивільної авіації, які регулюють порядок діяльності авіапідприємств;
      - профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємств цивільної авіації;
      - перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі цивільної авіації;
      - можливості ефективного використання наукових досягнень з підготовки авіаційного інженерно-технічного персоналу;
      - порядок розроблення і затвердження планів та програм з підготовки (навчання) авіаційного персоналу, виробничогосподарської діяльності;
      - сучасні методи господарювання і управління;
      - порядок укладання і виконання господарських договорів;
      - вітчизняні і світові досягнення науки, методології і технології відповідно до освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів галузі цивільної авіації та досвід завоювання позицій на світових і регіональних ринках з напрямів діяльності авіапідприємств;
      - економіку, організацію праці і управління;
      - напрями та принципи розвитку фінансово-економічної діяльності, податкової справи;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - авіаційну техніку, експлуатаційну та ремонтну документації до неї, організацію її експлуатації, забезпечення придатності до польотів, задачі та функції підрозділів інженерно-авіаційної служби, а також служб авіапідприємств, які залучаються до забезпечення технічного обслуговування повітряних суден;
      - програми освоєння, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників, що здійснює навчальне підприємство.

1.4. Віце-президент авіапідприємства призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Віце-президент авіапідприємства підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Віце-президент авіапідприємства керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Віце-президент авіапідприємства під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства, організовує роботу і ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів підприємства, спрямовану на удосконалення і ефективну діяльність підприємства, забезпечення підвищення продуктивності праці, широкого впровадження нової техніки і прогресивних методик організації навчального процесу, управління, удосконалення господарського механізму.

2.2. Організовує та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO.

2.3. Забезпечує виконання підприємством програми розвитку діяльності, зобов'язань перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками.

2.4. Організовує господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів підприємства шляхом досягнення високих техніко-економічних показників, підвищення технічного рівня і якості праці, раціонального і економного витрачання ресурсів.

2.5. Вирішує питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих методично-технічних або організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: керівникам з навчального (підготовчого) процесу, заступникам, керівникам інших функціональних підрозділів підприємства.

2.6. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, створення безпечних і сприятливих умов праці, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку.

2.7. Організовує розроблення та впровадження інструкцій, положень, стандартів, методик, що потрібні в діяльності підприємства і забезпечення високоякісного підготовчо-навчального процесу.

2.8. Забезпечує сполучення економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності праці, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу, дотримування правил охорони праці, охорони навколишнього середовища та пожежної безпеки.

2.9. Здійснює заходи щодо соціального захисту колективу підприємства, забезпечення і збереження зайнятості працівників.

2.10. Контролює роботу підприємства та навчально-методичної ради, оснащення навчальних, технічних класів навчальною технікою, експонатами та документацією.

2.11. Організовує підготовку і стажування персоналу викладачів (інструкторів), перевірку дотримання програм навчального процесу, знань і навичок складу підприємства та проведення належного контролю за якістю навчального (підготовчого) процесу.

2.12. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань і досвіду працівників.

2.13. Розроблює та здійснює заходи з якісної підготовки (навчання) інженерно-технічного складу слухачів з освоєння навчального матеріалу та успішного складання іспитів.

2.14. Вживає заходів щодо розвитку навчально-технічної бази, оснащення підприємства інформаційним та технологічним обладнанням, засобами діагностування та наземного обслуговування, пристроями та інструментом.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Віце-президент авіапідприємства має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Віце-президент авіапідприємства має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Віце-президент авіапідприємства має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Віце-президент авіапідприємства має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Віце-президент авіапідприємства має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Віце-президент авіапідприємства має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Віце-президент авіапідприємства має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Віце-президент авіапідприємства має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Віце-президент авіапідприємства має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Віце-президент авіапідприємства несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Віце-президент авіапідприємства несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Віце-президент авіапідприємства несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Віце-президент авіапідприємства несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Віце-президент авіапідприємства несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Віце-президент авіапідприємства несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Віце-президент авіапідприємства несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.