Інструкція для посади "Начальник відділу аеронавігаційної інформації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу аеронавігаційної інформації" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом в галузі цивільної авіації: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - Положення про використання повітряного простору України;
      - стандарти і рекомендовану практику ІКАО (Додаток 15, DOC 8126-AN/872);
      - нормативно-правові документи Державного департаменту авіаційного транспорту;
      - Статут Украероруху;
      - положення про служби аеронавігаційної інформації Украероруху;
      - положення про відділ інформації;
      - нормативні документи, що визначають діяльність служби аеронавігаційної інформації, а також інші документи, які визначають порядок упровадження аеронавігаційної інформації;
      - вимоги нормативних документів з питань організації робіт під час планування, виконання польотів повітряних суден за процедурами цивільної авіації, обслуговування повітряного руху;
      - фактичний стан аеронавігаційного обслуговування, яке надається в районах польотної інформації України;
      - технологію розроблення аеронавігаційних документів;
      - правила експлуатації персонального комп'ютера.

1.4. Начальник відділу аеронавігаційної інформації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу аеронавігаційної інформації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу аеронавігаційної інформації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу аеронавігаційної інформації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво роботою особового складу відділу.

2.2. Планує роботу відділу на місяць, рік.

2.3. Організовує роботу відділу, розподіляє між працівниками відділу виробничі обов'язки.

2.4. Вживає заходів з технічного переоснащення та автоматизації робочих місць та створення належних умов праці під час виконання службових і функціональних обов'язків персоналом відділу.

2.5. Готує листи та відповіді на запити установ, відомств, підприємств, які мають причетність до діяльності авіації, з питань забезпечення аеронавігаційними даними.

2.6. Удосконалює існуючі технології та методи роботи і надає свої пропозиції щодо модернізації існуючих та впровадження нових технологій роботи з аеронавігаційною інформацією в службу аеронавігаційної інформації.

2.7. Планує та проводить технічні навчання з працівниками відділу.

2.8. Забезпечує супровід об'єднаного пакету аеронавігаційної інформації України, збір аеронавігаційної інформації для потреб міжнародної та національної авіації, джерелом якої є відповідні установи, відомства, підприємства, причетні до діяльності авіації (або впливають на безпеку польотів), ретельну, багатоступінчасту обробку і перевірку інформації, яка надійшла.

2.9. Визначає відповідність наданих пропозицій існуючій аеронавігаційній інформації в аеронавігаційних документах України, аналізує і підбирає інформацію щодо розбіжностей її з аеронавігаційними документами України, стандартами і рекомендованою практикою ІКАО.

2.10. Забезпечує точне відображення аеронавігаційної інформації під час внесення до бази аеронавігаційних даних служби аеронавігаційної інформації, постійну підтримку її достовірності.

2.11. Вживає заходів щодо здійснення та підтримки взаємодії між подібними відділами відомств і установ, аеродромів /вертодромів/ України.

2.12. Контролює ведення контрольних і резервних екземплярів аеронавігаційних документів служби аеронавігаційної інформації.

2.13. Розробляє і впроваджує в практику прогресивну технологію оброблення і перевірки інформації.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу аеронавігаційної інформації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу аеронавігаційної інформації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу аеронавігаційної інформації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу аеронавігаційної інформації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу аеронавігаційної інформації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу аеронавігаційної інформації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу аеронавігаційної інформації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу аеронавігаційної інформації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу аеронавігаційної інформації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу аеронавігаційної інформації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу аеронавігаційної інформації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу аеронавігаційної інформації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу аеронавігаційної інформації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу аеронавігаційної інформації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу аеронавігаційної інформації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу аеронавігаційної інформації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.