* *
Інструкція для посади "Інженер з експлуатації аеродромів I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з експлуатації аеродромів I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з експлуатації аеродромів II категорії - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність служби;
      - основні положення чинних вітчизняних і міжнародних (ІКАО) нормативних документів щодо оцінки придатності аеродромів до польотів;
      - порядок оцінки експлуатаційного стану аеродрому і прийняття рішення про його придатність до польотів;
      - рекомендований ІКАО метод ACN/PCN для оцінки несучої спроможності аеродромних покриттів;
      - характеристики і технологічні можливості сучасних засобів механізації аеродромно-експлуатаційних та аеродромно-будівельних робіт;
      - нові матеріали і технології, що застосовуються під час утримання, ремонту та реконструкції аеродромних споруд;
      - структурну схему аеродрому та взаємодію усіх його ланок;
      - нормативні документи з технічної експлуатації, ремонту та обслуговування обладнання аеродрому;
      - перспективи розвитку наземного аеродромного обладнання;
      - основи трудового законодавства, основи економіки, організації виробництва та управління;
      - правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму.

1.4. Інженер з експлуатації аеродромів I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з експлуатації аеродромів I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з експлуатації аеродромів I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з експлуатації аеродромів I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та виконує роботи щодо утримання та ремонту аеродромів.

2.2. Керує роботою особового складу зміни аеродромної служби і водіїв аеродромної техніки щодо забезпечення постійної готовності аеродрому до польотів повітряних суден.

2.3. Забезпечує раціональне розміщення працівників зміни, домагаючись рівномірного завантаження виконавців і ефективного використання машин і механізмів.

2.4. Здійснює технічний нагляд за проведенням аеродромно-будівельних робіт та контролює їх якість.

2.5. Проводить ретельний огляд і перевірку стану конструкцій і елементів аеродрому.

2.6. Фіксує дані про стан аеродрому і наявність несправностей, що загрожують безпеці польотів, у відповідній документації служби руху.

2.7. Доповідає керівникові польотів про стан і готовність аеродрому до польотів, погоджує з ним час проведення робіт на робочій частині льотного поля.

2.8. Забезпечує своєчасне усунення несправностей, що загрожують безпеці польотів повітряних суден.

2.9. Організовує своєчасне очищення водостічно-дренажної мережі, привокзальної площі і під'їзних доріг, необхідних для руху автотранспорту.

2.10. Організовує та проводить технічне навчання з персоналом аеродромної служби.

2.11. Проводить інструктаж з особовим складом зміни щодо забезпечення безпеки польотів і дотримання вимог з охорони праці під час виконання робіт.

2.12. Забезпечує виконання правил і норм охорони праці працівниками зміни під час проведення робіт на аеродромі, не допускаючи виникнення подій з вини аеродромної служби.

2.13. Розробляє і подає начальнику аеродромної служби пропозиції, спрямовані на підвищення продуктивності праці, упровадження прогресивних методів роботи і зниження собівартості робіт.

2.14. Забезпечує безпечний рух аеродромних машин і механізмів на робочій частині льотного поля, підтримуючи постійний радіозв'язок з водіями аеродромної техніки і керівником польотів (диспетчером стартово-диспетчерського пункту).

2.15. Контролює терміни виконання робіт на льотному полі аеродрому іншими службами авіапідприємства, не допускаючи порушення руху повітряних суден.

2.16. Сприяє своєчасному проведенню аварійно-рятувальних робіт на території льотного поля аеродрому.

2.17. Забезпечує раціональне використання матеріально-технічних ресурсів під час проведення робіт щодо утримання та ремонту аеродрому.

2.18. Аналізує причини затримок і подій за зміну з вини аеродромної служби і розробляє пропозиції щодо їх запобігання.

2.19. Складає звіт про виконання робіт щодо утримання та ремонту аеродрому за зміну.

2.20. Контролює дотримання працівниками зміни виробничої і трудової дисципліни.

2.21. Оцінює експлуатаційний стан аеродрому у відповідності з вимогами чинних нормативних документів.

2.22. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.23. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з експлуатації аеродромів I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з експлуатації аеродромів I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з експлуатації аеродромів I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з експлуатації аеродромів I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з експлуатації аеродромів I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з експлуатації аеродромів I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з експлуатації аеродромів I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з експлуатації аеродромів I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з експлуатації аеродромів I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з експлуатації аеродромів I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з експлуатації аеродромів I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з експлуатації аеродромів I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з експлуатації аеродромів I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з експлуатації аеродромів I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з експлуатації аеродромів I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з експлуатації аеродромів I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.