Інструкція для посади "Майстер виробничого навчання II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер виробничого навчання II категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Для бакалавра - без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією майстра виробничого навчання - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України "Про освіту", соціальний захист;
      - основи трудового законодавства;
      - державні програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями;
      - навчальні програми з виробничого навчання інвалідів;
      - основи педагогіки, психології й методики виробничого навчання;
      - правила й норми з охорони праці;
      - економіку й організацію навчально-виробничих процесів.

1.4. Майстер виробничого навчання II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер виробничого навчання II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер виробничого навчання II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер виробничого навчання II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та контролює виробнича навчання людей з обмеженими можливостями.

2.2. Проводить виробничий інструктаж, заходи, що забезпечують виконаних правил охорони праці, виробничої санітарії, технічної експлуатації устаткування та інструменту, а також контролює їх додержання.

2.3. Забезпечує виконання інвалідами норм виробітку, ефективне використання виробничих площ, устаткування, оргтехніки, оснащення та інструменту.

2.4. Здійснює систематичний контроль за правильним виконанням інвалідами методів та прийомів праці.

2.5. Аналізує недоліки в організації праці інвалідів, у виконанні інвалідами прийомів і операцій, що впливають на стан здоров'я і продуктивність праці, якість продукції, економію сировини й матеріалів.

2.6. Навчає інвалідів індивідуальним або бригадним методам праці відповідно до програм виробничого навчання.

2.7. Бере участь у розробленні заходів для створення сприятливих умов праці інвалідів, підвищення культури виробництва.

2.8. Сприяє створенню в колективі атмосфери взаємодопомоги та вимогливості, розвитку в людей з обмеженими можливостями почуття відповідальності за виконання виробничих завдань.

2.9. Планує навчальну роботу й веде облік виконання програм виробничого навчання, результатів та успішності праці людей з обмеженими фізичними можливостями з урахуванням індивідуальних особливостей.

2.10. Організовує роботу з підвищення кваліфікації та професійної майстерності інвалідів.

2.11. Навчає їх іншим та суміжним професіям.

2.12. Бере участь в організації роботи кваліфікаційної комісії, навчально-методичної ради з професійного навчання.

2.13. Сприяє трудовій та професійній адаптації людей з обмеженими фізичними можливостями.

2.14. Веде встановлену документацію.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер виробничого навчання II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер виробничого навчання II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер виробничого навчання II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер виробничого навчання II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер виробничого навчання II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер виробничого навчання II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер виробничого навчання II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер виробничого навчання II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер виробничого навчання II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер виробничого навчання II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер виробничого навчання II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер виробничого навчання II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер виробничого навчання II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер виробничого навчання II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер виробничого навчання II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер виробничого навчання II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.