* *
Інструкція для посади "Асистент вчителя-логопеда", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Асистент вчителя-логопеда" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи чинного законодавства України про соціальний захист, про освіту;
      - міжнародні документи з питань навчання і виховання дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку;
      - державні стандарти освіти, програмно-методичні документи, теорію і практику корекційно-реабілітаційних процесів;
      - цілі, принципи реабілітації дітей, зміст їх навчання та виховання;
      - загальні та спеціальні психолого-педагогічні дисципліни;
      - ефективні методи, форми, прийоми корекційного навчання і виховання;
      - сучасні досягнення науки та практики в галузі логопедії;
      - нормативні документи з охорони здоров'я дітей, індивідуальні особливості та характеристики дітей;
      - правила використання технологічних засобів та обладнання навчальних кабінетів, класів, спортивних та ігрових залів, спеціалізованих приміщень, які створено для реабілітаційної та корекційної роботи;
      - норми педагогічної етики;
      - державну мову.

1.4. Асистент вчителя-логопеда призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Асистент вчителя-логопеда підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Асистент вчителя-логопеда керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Асистент вчителя-логопеда під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у визначенні змісту, форм і методів навчальної, компенсаційної, реабілітаційної та корекційної роботи.

2.2. Проводить за розкладом разом із вчителем-логопедом заняття з корекції дефектів усної та писемної мови, компенсаційні заходи, спрямовані на розвиток зв'язності та виразності мовлення.

2.3. Працює під керівництвом вчителя-логопеда та співпрацює із фахівцями, які розробляють індивідуальні методи та прийоми корекційно-реабілітаційної роботи.

2.4. Забезпечує разом з іншими працівниками здорові й безпечні умови проведення навчально-корекційної роботи.

2.5. Залучає членів сім'ї дитини до участі в навчально-корекційній роботі.

2.6. Створює сприятливі умови разом із вчителем-логопедом для засвоєння учнями компенсаційно-корекційної та навчальної програм.

2.7. Постійно вдосконалює свій професійний та загальноосвітній рівень.

2.8. Виконує професійні завдання та обов'язки з додержанням норм етики та моралі.

2.9. Веде встановлену документацію.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Асистент вчителя-логопеда має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Асистент вчителя-логопеда має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Асистент вчителя-логопеда має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Асистент вчителя-логопеда має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Асистент вчителя-логопеда має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Асистент вчителя-логопеда має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Асистент вчителя-логопеда має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Асистент вчителя-логопеда має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Асистент вчителя-логопеда має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Асистент вчителя-логопеда несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Асистент вчителя-логопеда несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Асистент вчителя-логопеда несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Асистент вчителя-логопеда несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Асистент вчителя-логопеда несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Асистент вчителя-логопеда несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Асистент вчителя-логопеда несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.