Інструкція для посади "Начальник відділу субсидій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу субсидій" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом в державній службі на посадах головного спеціаліста - не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки - не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією "гуманітарна та соціальна політика". 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - Закон України "Про державну службу";
      - акти законодавства, що стосуються соціальних виплат, грошової допомоги й житлових субсидій;
      - розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу;
      - практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу;
      - основи управління, права, економіки;
      - державну мову;
      - правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Начальник відділу субсидій призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу субсидій підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу субсидій керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу субсидій під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу.

2.2. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації заходів соціального захисту малозабезпечених громадян стосовно призначення та надання встановлених нормативно-правовими актами субсидій.

2.3. Контролює цільове використання коштів, призначених для фінансування програми житлових субсидій.

2.4. Організовує в межах наданої компетенції розроблення програм, комплексів заходів, пропозицій, інструкцій, рекомендацій, що стосуються питань надання субсидій.

2.5. Організовує контроль за правильним застосуванням актів законодавства, що стосуються роботи відділу, нормативно-правових документів підвідомчими установами.

2.6. Подає інформацію в районні та міські служби субсидій про всі зміни, які відбуваються на загальнодержавному та обласному рівнях у правилах та процедурах, що регулюють програму житлових субсидій.

2.7. Здійснює організацію проведення перевірок цільового використання бюджетних асигнувань, передбачених для надання населенню субсидій, дотримання підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності встановленого порядку оформлення документів для призначення субсидій.

2.8. Забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції відділу в установлені терміни і вживає відповідних заходів.

2.9. Організовує збір, оцінку, аналіз, оброблення, накопичення оперативної, статистичної, нормативно-правової, організаційно-методичної інформації про доходи заявників, правильні розрахунки розміру субсидій, своєчасні перерахування та цільове використання підвідомчими установами коштів, передбачених на виплату житлових субсидій.

2.10. Організовує створення, експлуатацію та удосконалення відповідної бази даних з використанням поточних комп'ютерних технологій; підготовку відповідних оперативних, аналітичних та статистичних матеріалів і забезпечення ними керівництва управління, органів державної влади.

2.11. Організовує роз'яснювальну роботу серед працівників служб субсидій з правильного застосування нормативних та законодавчих актів, що стосуються правильності розрахунку розміру субсидій та призначення житлових субсидій.

2.12. Організовує проведення семінарів-нарад з працівниками служб субсидій, керівниками комунальних організацій щодо практики роботи служб та для роз'яснення нових нормативно-правових документів.

2.13. Організовує підготовку матеріалів для інформування населення про програму житлових субсидій через засоби масової інформації.

2.14. Взаємодіє з організаціями та установами, які надають житлово-комунальні послуги з питань, що пов'язані з наданням субсидій.

2.15. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання відділу.

2.16. Вживає заходів щодо вдосконалення методів організації роботи відділу з використанням сучасних засобів обчислювальної та оргтехніки.

2.17. Здійснює добір, раціональну розстановку кадрів, сприяє підвищенню кваліфікації працівників, використанню більш досконалих і ефективних методів роботи.

2.18. Визначає функціональні обов'язки фахівців відділу.

2.19. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

2.20. Затверджує структуру та штатний розпис, а також положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників.

2.21. Здійснює контроль за веденням діловодства, зберіганням документів і справ.

2.22. Виконує завдання начальника управління.

2.23. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці та протипожежного захисту.

2.24. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.25. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу субсидій має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу субсидій має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу субсидій має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу субсидій має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу субсидій має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу субсидій має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу субсидій має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу субсидій має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу субсидій має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу субсидій несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу субсидій несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу субсидій несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу субсидій несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу субсидій несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу субсидій несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу субсидій несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.