* *
Інструкція для посади "Вихователь", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вихователь" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Закон України "Про освіту";
      - Конвенцію про права дитини;
      - інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання;
      - дисципліни психолого-педагогічного циклу, зокрема педагогіку, психологію, вікову фізіологію, методики виховної роботи;
      - програмно-методичні матеріали й документи щодо змісту та організації навчально-виховного процесу;
      - індивідуальні характеристики вихованців, питання формування дитячих, підліткових колективів і керівництва ними, соціальні, культурні та інші умови виховання, нормативне забезпечення виховної роботи;
      - основні напрями та перспективи розвитку освіти;
      - державну мову.

1.4. Вихователь призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вихователь підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вихователь керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вихователь під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Планує, організовує, проводить виховну, позаурочну навчальну роботу з вихованцями.

2.2. Сприяє становленню їх як особистостей, створює умови для розвитку їх здібностей, обдаровань, талантів та участі в художній, технічній, фізкультурно-спортивній, суспільне корисній діяльності, професійній орієнтації, соціальній адаптації.

2.3. Працює в тісному контакті з педагогами, батьками.

2.4. Контролює дотримання вихованцями вимог статуту установи (освітньої, реабілітаційної тощо) підготовку до навчальних занять.

2.5. Стверджує настановами та особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, інших доброчинностей.

2.6. Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України.

2.7. Готує вихованців до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди.

2.8. Додержується педагогічної етики, поважає гідність вихованців, учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам та проявам асоціальної поведінки, пропагує здоровий спосіб життя.

2.9. Використовує в роботі кращі надбання, передовий досвід, розробки в галузі вітчизняної та світової педагогіки.

2.10. Стежить за забезпеченням здорових, безпечних умов виховання, навчання, праці, проживання, відпочинку.

2.11. Постійно вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

2.12. Ефективно застосовує професійні знання в практичній педагогічній діяльності.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вихователь має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вихователь має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вихователь має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вихователь має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вихователь має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вихователь має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вихователь має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вихователь має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вихователь має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вихователь несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вихователь несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вихователь несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вихователь несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вихователь несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вихователь несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вихователь несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.