Інструкція для посади "Інструктор-методист у справах глухих", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інструктор-методист у справах глухих" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження органів державної влади, закони України та ратифіковані парламентом України міжнародні та міждержавні договори та угоди щодо життєдіяльності глухих;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань медичної, соціальної, психологічної, трудової, побутової та іншої реабілітації глухих;
      - методику пошуку;
      - розроблення, збору, оброблення та вивчення інформації;
      - технічні засоби збору, накопичення та перероблення інформації;
      - методи автоматизованого оброблення інформації;
      - техніко-експлуатаційні характеристики та правила технічної експлуатації засобів отримання, накопичення та передавання інформації, обчислювальних машин та іншого устаткування;
      - основи соціології, психології, дефектології, сурдопедагогіки та сурдопсихології, юриспруденції, економіки, діловодства;
      - граматику та стилістику української мови, дактильно-жестову мову в обсязі програм для вивчення дактильно-жестової мови;
      - структуру органів державної влади, підприємств, установ та організацій;
      - досвід діяльності громадських організацій інвалідів слуху;
      - проблеми та перспективи розвитку реабілітаційної роботи серед глухих в Україні та за кордоном.

1.4. Інструктор-методист у справах глухих призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інструктор-методист у справах глухих підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інструктор-методист у справах глухих керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інструктор-методист у справах глухих під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Вивчає соціально-побутові проблеми глухих та здійснює збір досліджень з метою розроблення та впровадження заходів, спрямованих на створення найбільш сприятливих соціально-психологічних умов для підвищення задоволення матеріальних і духовних потреб глухих.

2.2. Разом із фахівцями (психологом, соціологом, вчителем-дефектологом, юристом, економістом та іншими) розробляє рекомендації щодо вдосконалення організації та умов праці, системи добору, розміщення, використання, підвищення кваліфікації глухих працівників.

2.3. Надає допомогу глухим у працевлаштуванні на державних підприємствах, в установах та організаціях, а також в Українському товаристві глухих; у професійній орієнтації глухої молоді; в організації навчання глухих у вечірніх та заочних загальноосвітніх школах; у влаштуванні дітей глухих батьків в дошкільні та шкільні заклади; у проведенні культурно-масових і оздоровчих заходів, залученні до занять фізичною культурою та спортом; у придбанні путівок санаторно-курортного лікування, медичному обслуговуванні.

2.4. Організовує лекції, доповіді, консультації та інші заходи з питань, що стосуються життя глухих.

2.5. Розробляє, пропагує та запроваджує в практику роботи установ, організацій та підприємств рекомендації щодо умов, порядку та етики спілкування з глухими, забезпечення умов їх оптимальної життєдіяльності, адаптації до життя, підвищення комунікабельності, встановлення раціональних режимів праці та відпочинку, поліпшення морально-психологічного стану умов праці та побуту.

2.6. Надає органам державної влади, керівникам підприємств, установ та організацій конкретні пропозиції щодо поліпшення побутових, соціальних та інших умов життєдіяльності глухих.

2.7. Вивчає закони України, рішення органів влади стосовно життєдіяльності глухих громадян і поширює ці закони та рішення серед глухих, а також пропагує серед чуючих людей.

2.8. Контролює виконання підприємствами, установами та організаціями законів України, рішень та розпоряджень органів державної влади стосовно забезпечення життєдіяльності глухих.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інструктор-методист у справах глухих має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інструктор-методист у справах глухих має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інструктор-методист у справах глухих має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інструктор-методист у справах глухих має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інструктор-методист у справах глухих має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інструктор-методист у справах глухих має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інструктор-методист у справах глухих має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інструктор-методист у справах глухих має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інструктор-методист у справах глухих має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інструктор-методист у справах глухих несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інструктор-методист у справах глухих несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інструктор-методист у справах глухих несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інструктор-методист у справах глухих несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інструктор-методист у справах глухих несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інструктор-методист у справах глухих несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інструктор-методист у справах глухих несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.