Інструкція для посади "Інструктор з трудової адаптації II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інструктор з трудової адаптації II категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Для бакалавра - без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією інструктора з трудової адаптації - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України "Про освіту", "Про соціальний захист";
      - основні знання в обсязі вищої освіти відповідного спрямування;
      - предмет та методи трудової підготовки;
      - форми, методи та засоби процесу трудової адаптації;
      - цілі, принципи організації, управління та нормативне забезпечення процесу трудової адаптації;
      - вимоги до матеріально-технічного забезпечення процесу трудової адаптації;
      - державну мову.

1.4. Інструктор з трудової адаптації II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інструктор з трудової адаптації II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інструктор з трудової адаптації II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інструктор з трудової адаптації II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує трудову діяльність інвалідів та людей з різними порушеннями фізичного та розумового розвитку.

2.2. Обирає ефективні форми, методи й засоби трудової адаптації інвалідів.

2.3. Планує і аналізує роботу щодо їх професійної орієнтації.

2.4. Проводить роботу щодо професійної реабілітації інваліда методом навчання професії відповідно до адаптованих освітніх програм, освітніх стандартів, встановлених державою.

2.5. Спрямовує роботу на відновлення набутих або придбання нових професійних навичок і знань з наступним раціональним працевлаштуванням, а також на забезпечення конкурентоспроможності інваліда на ринку праці.

2.6. Бере участь у розробленні індивідуальних програм з трудової адаптації, заходів зі створення сприятливих умов праці, підвищення якості процесу трудової адаптації.

2.7. Своєчасно готує засоби та предмети праці, необхідні для здійснення трудової діяльності (інструменти, заготовки, матеріали).

2.8. Визначає індивідуальні диференційовані завдання, необхідні для повноцінної трудової адаптації.

2.9. Проводить інструктаж щодо заходів, які забезпечують виконання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, технічної експлуатації устаткування та інструменту, а також контролює їх додержання під час трудового процесу.

2.10. Аналізує чинники, що впливають на якість процесу трудової адаптації інвалідів, їх підготовленість до самостійного трудового життя.

2.11. Проводить моніторинг адаптації інвалідів, людей з вадами фізичного та розумового розвитку до виробництва, робочого місця та виробничого колективу, Дотримується педагогічної етики, поважає гідність інвалідів та людей з різними порушеннями фізичного та розумового розвитку.

2.12. Сприяє їх повноцінній інтеграції та реінтеграції в суспільство, Постійно вдосконалює свій професійний рівень.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інструктор з трудової адаптації II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інструктор з трудової адаптації II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інструктор з трудової адаптації II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інструктор з трудової адаптації II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інструктор з трудової адаптації II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інструктор з трудової адаптації II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інструктор з трудової адаптації II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інструктор з трудової адаптації II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інструктор з трудової адаптації II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інструктор з трудової адаптації II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інструктор з трудової адаптації II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інструктор з трудової адаптації II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інструктор з трудової адаптації II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інструктор з трудової адаптації II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інструктор з трудової адаптації II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інструктор з трудової адаптації II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.