* *
Інструкція для посади "Провідний інженер-радіолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер-радіолог" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-радіолога I категорії - не менше 3 років. Позитивні висновки з усіх показників професійного добору. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні і керівні матеріали в галузі забезпечення радіаційної безпеки і захисту, роботи із джерелами іонізуючого випромінювання і радіоактивними відходами, охорони навколишнього середовища;
      - ядерну фізику, основи теорії радіаційного захисту;
      - виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості і режими роботи устаткування атомної електростанції, правила його експлуатації та контролю стану радіаційної обстановки;
      - основи технології виробництва електроенергії на атомній електростанції;
      - організацію радіаційного захисту персоналу та населення під час нормальної експлуатації атомної електростанції та в аварійних режимах;
      - основи трудового законодавства, економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - правила й норми охорони праці і навколишнього середовища, виробничої санітарії, ядерної, радіаційної і пожежної безпеки.

1.4. Провідний інженер-радіолог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер-радіолог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер-радіолог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер-радіолог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує проведення радіаційного контролю і забезпечення радіаційного захисту на атомній електростанції, в санітарно-захисній зоні і зоні спостереження у всіх режимах експлуатації.

2.2. Розробляє документацію з експлуатації устаткування, приладів і технічних засобів радіаційного контролю, вносить зміни у схеми, інструкції, методики за результатами випробувань засобів радіаційного контролю і після їх ремонту, модернізації та реконструкції.

2.3. Контролює своєчасність та правильність проведення робіт з технічного обслуговування, калібрування, перевірки устаткування, приладів і систем радіаційного контролю.

2.4. Бере участь у проведенні випробувань устаткування, приладів та систем радіаційного контролю після їх ремонту, модернізації і реконструкцій.

2.5. Веде експлуатаційну документацію про стан радіаційної безпеки і захисту.

2.6. Бере участь у розробленні технічних рішень з підвищення надійності роботи устаткування радіаційного контролю і поліпшення радіаційного захисту під час проведення ремонтних робіт на устаткуванні атомної електростанції.

2.7. Здійснює контроль виконання вимог Державних стандартів, Галузевих стандартів, технічних умов, нормативних і виробничих документів, регламентів, діючих у сфері радіаційної безпеки і захисту.

2.8. Вдосконалює методики дозиметричного, радіометричного та спектрометричного контролю.

2.9. Проводить аналіз: ефективності роботи технологічного устаткування і систем, що впливають на радіаційну обстановку у зоні, яка контролюється, санітарно-захисній зоні і зоні спостереження; ефективності методів, що застосовуються, та засобів дезактивації устаткування, приміщень, засобів індивідуального захисту та інших матеріалів.

2.10. Здійснює супровід і методичне забезпечення радіаційно небезпечних робіт на діючому обладнанні та обладнанні, що ремонтується, а також під час поводження із джерелами іонізуючого випромінювання, радіоактивними відходами, в тому числі в сухому сховищі відпрацьованого ядерного палива.

2.11. Бере участь у розробленні і підготовленні технічних висновків з розслідування радіаційних інцидентів (аварій), пов'язаних з порушеннями в роботі устаткування і систем атомної електростанції, або у разі зміни режимів роботи устаткування, що впливає на радіаційну безпеку.

2.12. Розробляє методики та програму комплексного моніторингу приміщень, об'єктів атомної електростанції, а також навколишнього середовища.

2.13. Веде облік і аналіз індивідуальних і колективних еквівалентних доз опромінення персоналу атомної електростанції, видає рекомендації за результатами вимірювань радіаційної обстановки на робочих місцях.

2.14. Забезпечує контроль вимірювань і облік доз зовнішнього опромінення, контроль змісту радіонуклідів всередині організму працівників атомної електростанції і населення (при аварійних ситуаціях).

2.15. Веде радіаційний контроль поширення радіоактивних викидів і скидів у межах зони спостереження.

2.16. Визначає активність, ізотопний склад і рівень опромінення персоналу атомної електростанції і населення.

2.17. Складає статистичну звітність щодо радіаційної обстановки на атомній електростанції і в районі її розташування.

2.18. Організовує і здійснює навчання персоналу атомної електростанції безпечним методам і прийомам роботи, методам вимірювань радіаційних параметрів, методикам контролю стану захисних бар'єрів.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер-радіолог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер-радіолог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер-радіолог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер-радіолог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер-радіолог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер-радіолог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер-радіолог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер-радіолог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер-радіолог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер-радіолог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер-радіолог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер-радіолог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер-радіолог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер-радіолог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер-радіолог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер-радіолог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.