Інструкція для посади "Начальник складу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник складу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні та методичні матеріали з питань організації складського господарства;
      - стандарти і технічні умови на зберігання паливно-мастильних матеріалів, товарно-матеріальних цінностей тощо;
      - види, розміри, марки, сортність та інші якісні характеристики товарно-матеріальних цінностей та норми їх витрат;
      - організацію вантажно-розвантажувальних робіт;
      - правила та порядок зберігання і складування товарно-матеріальних цінностей, положення та інструкції про їх облік;
      - умови договорів на перевезення та зберігання вантажів, на оренду складських приміщень та устаткування;
      - порядок розрахунків за надані послуги та виконані роботи;
      - правила експлуатації засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Начальник складу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник складу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник складу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник складу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує виконанням складських операцій з приймання та видавання паливно-мастильних матеріалів, матеріально-технічних цінностей тощо, їх розміщення з урахуванням найбільш раціонального використання складських площ, полегшення і прискорення пошуку необхідних матеріалів.

2.2. Забезпечує зберігання складованих товарно-матеріальних цінностей, додержання режимів зберігання, правил оформлення та здавання прибутково-видаткових документів.

2.3. Забезпечує дотримання правил з охорони праці, навколишнього середовища та пожежної безпеки під час приймання, зберігання та видавання паливно-мастильних матеріалів, а також правильну технічну експлуатацію складського устаткування та майна.

2.4. Здійснює особисте керівництво виконанням робіт під час перевантаження небезпечних вантажів.

2.5. Стежить за наявністю і справністю протипожежних засобів, станом приміщень, обладнання та інвентарю на складі і забезпечує їх своєчасний ремонт.

2.6. Організовує проведення інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей.

2.7. Контролює ведення обліку складських операцій, встановленої звітності.

2.8. Аналізує виробничу діяльність складу, розробляє заходи з підвищення ефективності роботи складського господарства, скорочення витрат на транспортування та зберігання товарно-матеріальних цінностей, запровадження в організацію складського господарства передових методів праці та найновішого досвіду виконання складських операцій, сучасних засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

2.9. Керує підпорядкованими йому працівниками.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник складу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник складу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник складу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник складу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник складу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник складу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник складу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник складу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник складу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник складу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник складу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник складу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник складу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник складу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник складу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник складу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.