* *
Інструкція для посади "Начальник виробничої лабораторії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник виробничої лабораторії" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі і нормативно-правові акти, методичні та інші керівні матеріали стосовно науково-технічної та виробничої діяльності підприємства;
      - перспективи технічного розвитку галузі і підприємства;
      - стандарти, технічні умови та інші керівні матеріали з розроблення і оформлення технічної документації;
      - екологічні стандарти і нормативи;
      - технологію виробництва продукції підприємства;
      - устаткування лабораторії та правила його експлуатації;
      - сучасні засоби і методи вимірювань;
      - організацію проведення науково-дослідних робіт;
      - методи визначення ефективності розробок;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід аналогічних галузей виробництва;
      - основи економіки, організації виробництва, праці і управління;
      - засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
      - етику ділового спілкування;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник виробничої лабораторії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник виробничої лабораторії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник виробничої лабораторії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник виробничої лабораторії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує проведенням дослідних та дослідно-конструкторських робіт, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємства.

2.2. Забезпечує розроблення заходів, спрямованих на покращення технічного стану та підвищення техніко-економічних показників роботи устаткування.

2.3. Організовує роботу з удосконалення експлуатації устаткування, виробничих і технологічних процесів.

2.4. Вживає заходів з упровадження на підприємстві результатів завершених робіт.

2.5. Бере участь в експлуатаційних випробуваннях зразків нової апаратури й устаткування, випробуванні нових матеріалів, узагальненні одержаних результатів.

2.6. Забезпечує розроблення заходів з освоєння нової техніки, засобів автоматизації та механізації.

2.7. Забезпечує складання висновків і технічних звітів з нової техніки, засобів автоматизації і механізації та виконаних розробок.

2.8. Консультує з питань роботи устаткування, проведення складних вимірювань, технічних розрахунків.

2.9. Розробляє плани робіт і технічні завдання на розробки, які виконуються лабораторією.

2.10. Забезпечує нагляд за правильною експлуатацією вимірювальних приладів, устаткування на підприємстві, перевірку їх в установлені терміни, організацію ремонту та заміни.

2.11. Організовує вивчення передового вітчизняного та світового досвіду з проектування нових технологій, удосконалення виробничих і технологічних процесів.

2.12. Керує працівниками лабораторії.

2.13. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник виробничої лабораторії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник виробничої лабораторії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник виробничої лабораторії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник виробничої лабораторії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник виробничої лабораторії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник виробничої лабораторії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник виробничої лабораторії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник виробничої лабораторії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник виробничої лабораторії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник виробничої лабораторії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник виробничої лабораторії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник виробничої лабораторії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник виробничої лабораторії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник виробничої лабораторії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник виробничої лабораторії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник виробничої лабораторії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.