Інструкція для посади "Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією професіонала з ведення реєстру власників іменних цінних паперів I категорії: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 2 років. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації. Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією професіонала з ведення реєстру власників іменних цінних паперів II категорії - не менше 1 року. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації. Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією професіонала з ведення реєстру власників іменних цінних паперів - не менше 1 року. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації. Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, нормативно-правові акти України, що відносяться до професійної сфери діяльності;
      - документи щодо регулювання діяльності акціонерних товариств, випуску та обігу цінних паперів, правового регулювання інших учасників фондового ринку та правового статусу державних органів;
      - внутрішні документи реєстратора (реєстроутримувача), в окремих випадках установчі документи емітентів, реєстр яких ведеться, зміст та технологію операцій системи реєстру;
      - основи економічної теорії, мікроекономіки, макроекономіки, менеджменту, маркетингу, інформатики та комп'ютерної техніки.

1.4. Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює формування системи реєстру за результатами розповсюдження випуску іменних цінних паперів або приймає її від попереднього реєстроутримувача чи емітента.

2.2. Веде систему реєстру.

2.3. Здійснює облік виданих, погашених та втрачених сертифікатів іменних цінних паперів; облік осіб, зареєстрованих в системі реєстру; складання на дату обліку реєстру власників іменних цінних паперів; внесення на особові рахунки емітента та зареєстрованих осіб інформації про їх уповноважених осіб; порівняння кількості цінних паперів, розміщених емітентом, що обліковуються на емісійному рахунку, з кількістю цінних паперів, що обліковуються на особових рахунках емітента та зареєстрованих осіб; внесення до системи реєстру змін у зв'язку з переходом права власності на іменні цінні папери, обтяженням їх зобов'язаннями, переведенням на (з) рахунки(ків) номінальних утримувачів, на (з) особовий(ого) рахунок(нку) емітента; внесення змін відносно емітента, зареєстрованих осіб, уповноважених ними осіб; внесення змін до системи реєстру на підставі здійснення емітентом корпоративних операцій; видачу, погашення сертифікатів іменних цінних паперів та облік втрачених; підготовки адміністративних даних щодо діяльності реєстроутримувачів; підготовки системи реєстру для передачі іншому реєстроутримувачу.

2.4. Вчиняє дії щодо підтвердження справжності підпису власників - фізичних осіб (уповноважених осіб) на передавальних розпорядженнях.

2.5. Формує звіти та довідкову інформацію, що характеризує обіг цінних паперів.

2.6. Організовує проведення загальних зборів акціонерів, веде облік нарахованих та виплачених доходів за іменними цінними паперами.

2.7. Засвідчує довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів.

2.8. Забезпечує зберігання документів, які є підставою для внесення змін до реєстру.

2.9. Консультує з питань виготовлення сертифікатів цінних паперів та організації випусків цінних паперів.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.