Інструкція для посади "Професіонал з корпоративного управління", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Професіонал з корпоративного управління" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний професіонал з корпоративного управління: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією професіонала з корпоративного управління I категорії: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 2 років. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації. Професіонал з корпоративного управління I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією професіонала з корпоративного управління II категорії - не менше 2 років. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації. Професіонал з корпоративного управління II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією професіонала з корпоративного управління - не менше 1 року. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації. Професіонал з корпоративного управління: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. Наявність кваліфікаційного посвідчення з питань фондового ринку відповідної спеціалізації. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, нормативно-правові акти України та міжнародні стандарти з питань, що стосуються професійної сфери діяльності;
      - організаційно-економічні умови функціонування та регулювання ринку цінних паперів;
      - фінансовий менеджмент;
      - фінансовий аналіз;
      - розробку стратегій фінансування та управління;
      - фінансове планування та підготовку бюджету;
      - концепцію ризику, доходу, ліквідності та контролю;
      - загальні принципи управління та формування активів підприємства;
      - основи інвестиційного процесу та підготовки інвестиційних пропозицій;
      - економічні засади діяльності органів, що здійснюють корпоративне управління підприємством;
      - функції, організацію та повноваження загальних зборів акціонерів, спостережної ради, правління, ревізійної комісії та інш.;
      - поняття і роль міжнародних стандартів корпоративного управління в підприємницькій діяльності;
      - дивідендну політику акціонерного товариства;
      - інформаційний менеджмент у системі корпоративного управління;
      - задачі, форми реорганізації акціонерних товариств;
      - визначення ефективності корпоративного управління, корпоративні рейтинги;
      - організацію систем управлінського обліку на підприємстві;
      - способи диверсифікації під час формування портфеля цінних паперів;
      - методи оцінки вартості залучення капіталу.

1.4. Професіонал з корпоративного управління призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Професіонал з корпоративного управління підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Професіонал з корпоративного управління керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Професіонал з корпоративного управління під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботу з корпоративного управління, застосовуючи спеціальні методи та механізми.

2.2. Проводить аналіз системи корпоративного управління в акціонерному товаристві.

2.3. Розробляє процедуру для оцінки ефективності програм корпоративного управління.

2.4. Формує та розробляє положення про органи управління акціонерного товариства згідно з їх повноваженнями та установчими документами.

2.5. Розробляє політику акціонерного товариства стосовно реалізації акціонерами їх законних прав.

2.6. Проводить аналіз фінансового стану акціонерного товариства, емісійні операції з метою збільшення власного капіталу шляхом випуску акцій та запозиченого капіталу шляхом випуску облігацій.

2.7. Аналізує структуру володіння акціями і види контролю за акціонерною власністю.

2.8. Розробляє методи і процедури реорганізації акціонерних товариств.

2.9. Здійснює підтримку обігу власних цінних паперів на вторинному ринку (викуп, конвертація, дроблення, консолідація).

2.10. Формує вимоги до розкриття інформації в акціонерному товаристві, розробляє дивідендну політику корпоративного клієнта.

2.11. Здійснює аналіз грошових потоків за операціями з цінними паперами, інвестиційної привабливості підприємства, портфельного інвестування, реальних інвестиційних проектів.

2.12. Впроваджує міжнародні та вітчизняні стандарти в практику корпоративного управління українськими підприємствами.

2.13. Проводить маркетингове прогнозування діяльності акціонерного товариства на ринку цінних паперів, консультаційну діяльність на ринку цінних паперів.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Професіонал з корпоративного управління має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Професіонал з корпоративного управління має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Професіонал з корпоративного управління має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Професіонал з корпоративного управління має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Професіонал з корпоративного управління має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Професіонал з корпоративного управління має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Професіонал з корпоративного управління має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Професіонал з корпоративного управління має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Професіонал з корпоративного управління має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Професіонал з корпоративного управління несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Професіонал з корпоративного управління несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Професіонал з корпоративного управління несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Професіонал з корпоративного управління несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Професіонал з корпоративного управління несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Професіонал з корпоративного управління несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Професіонал з корпоративного управління несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.