* *
Інструкція для посади "Генеральний директор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Генеральний директор" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Менеджмент", "Торгівля". Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки "Менеджмент"). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в сфері торгівлі: для магістра - не менше 3 років, для спеціаліста - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
      - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
      - категорії і види стандартів, нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі;
      - порядок здійснення експортно-імпортних операцій із закупівлі, постачання, зберігання, транспортування, реалізації продовольчих та непродовольчих товарів;
      - правові засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров'я населення;
      - міжнародне торговельне право;
      - норми та документи міжнародних організацій з питань торговельної діяльності та др.;
      - ринкову систему господарювання: кредитно-банківський та фінансовий механізми, податкову політику держави і систему страхування тощо;
      - основи організації роботи бірж та банківських установ;
      - стратегічні цілі і тактику поведінки об'єднань підприємств торгівлі на внутрішньому та зовнішніх ринках;
      - методи комплексної діагностики фінансово-господарської діяльності;
      - методи прогнозування і розроблення стратегії розвитку об'єднання підприємств торгівлі у цілому та його складових частин;
      - сучасні комп'ютерні системи обробки даних, комплексної діагностики фінансово-господарської діяльності та др.;
      - методи прогнозування і розроблення стратегії розвитку об'єднання підприємств торгівлі у цілому та його складових частин;
      - сучасні комп'ютерні системи обробки даних, інформаційні технології та засоби зв'язку;
      - психологічні та етичні аспекти ведення переговорів;
      - соціологію організації та психологічні аспекти діяльності трудових колективів;
      - наукові основи розпорядництва, регулювання і координації діяльності працівників на посадах нижчого рівня;
      - основи трудового законодавства;
      - основи загальної теорії систем кооперації і прогнозування;
      - сучасні теорії та методи стратегічного маркетингу, менеджменту, логістики;
      - основи фінансового менеджменту та бухгалтерського обліку;
      - основи психології та етики в торгівлі;
      - організацію обліку та звітності;
      - державну мову та іноземні мови міжнародного спілкування;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Генеральний директор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Генеральний директор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Генеральний директор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Генеральний директор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює управління всіма видами діяльності об'єднання підприємств торгівлі.

2.2. Організує і координує роботу та взаємодію всіх підприємств об'єднання, спрямовану на одержання, збут та реалізацію товарів (продукції), обслуговування покупців, надання допоміжних та післяпродажних послуг, прискорення товаропросування, зниження витрат обігу та підвищення прибутковості підприємства.

2.3. Аналізує та оцінює проблеми і тенденції розвитку соціально-економічних процесів в Україні та окремих галузей економіки.

2.4. Моделює ринкові ситуації, вирішує конкретні економічні і фінансові завдання функціонування об'єднання підприємств торгівлі на внутрішньому і зовнішньому ринках.

2.5. Вирішує питання діагностики та підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності об'єднання в цілому, функціональних підрозділів.

2.6. Розробляє рекомендації щодо вдосконалення прогнозної, аналітичної, планової, фінансової, економічної діяльності.

2.7. Постійно підвищує професійну кваліфікацію.

2.8. Планує час проведення робочих нарад та встановлює їх регламент.

2.9. Вирішує питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим відповідним посадовим особам.

2.10. Забезпечує впровадження економічних та адміністративних методів управління, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності господарювання.

2.11. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів управління, зміцнення договірної дисципліни та обліку.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Генеральний директор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Генеральний директор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Генеральний директор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Генеральний директор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Генеральний директор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Генеральний директор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Генеральний директор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Генеральний директор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Генеральний директор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Генеральний директор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Генеральний директор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Генеральний директор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Генеральний директор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Генеральний директор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Генеральний директор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Генеральний директор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.