Інструкція для посади "Головний товарознавець", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний товарознавець" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямом підготовки "Торгівля". Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спеціальністю в сфері торгівлі не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
      - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
      - порядок здійснення експортно-імпортних операцій із закупівлі, постачання, зберігання, транспортування та реалізації продовольчих та непродовольчих товарів;
      - порядок складання заявок та укладання договорів з постачальниками на реалізацію споживчих товарів та контроль за їх виконанням;
      - порядок обміну товарів;
      - умови постачання товарів та правила їх приймання, зберігання та реалізації;
      - товарні класифікації України та зарубіжних країн;
      - принципи сертифікації систем контролю якості товарів на підприємствах торгівлі;
      - категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг в торгівлі;
      - методи визначення якості товарів;
      - правові засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров'я споживачів;
      - стандарти та технічні умови щодо якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції;
      - порядок вилучення з обороту або знищення харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, що не відповідають встановленим нормам;
      - порядок тимчасового припинення діяльності підприємств сфери торгівлі, які систематично реалізують недоброякісні товари, порушують правила торгівлі, умови зберігання і транспортування товарів та інш.;
      - сучасні теорії та методи менеджменту, маркетингу, логістики та основи зовнішньоекономічної діяльності підприємств;
      - наукові основи розпорядництва, регулювання і координації діяльності працівників на посадах нижчого рівня;
      - основні положення і порядок перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників;
      - порядок проведення атестації працівників;
      - основи трудового законодавства;
      - основи етики та психології в торгівлі;
      - сучасні комп'ютерні технології для обліку надходження і реалізації товарів;
      - діловодство;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Головний товарознавець призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний товарознавець підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний товарознавець керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний товарознавець під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Аналізує стан і тенденції зміни попиту населення на споживчі товари.

2.2. Розробляє короткострокові та довгострокові прогнози попиту населення на споживчі товари.

2.3. Вивчає перспективи розвитку виробництва споживчих товарів відповідного асортименту.

2.4. Забезпечує максимальну збалансованість товарообороту та товарних ресурсів підприємства як за обсягом, так і за товарною структурою.

2.5. Розробляє заходи щодо прискорення обігу товарів та запобігання товарним втратам, контролює стан товарних запасів.

2.6. Керує закупівлею товарів, вживає заходів щодо розширення асортименту та поліпшення якості товарів.

2.7. Бере участь у ярмарках з оптового продажу товарів, в укладанні договорів на поставляння товарів.

2.8. Здійснює комерційний зв'язок з постачальниками товарів, в тому числі з іноземними фірмами.

2.9. Формулює умови договірних зобов'язань щодо кількості та якості товарів, термінів їх поставляння та контролює їх виконання.

2.10. Оформляє та подає до відповідних інстанцій претензії до постачальників у разі порушення ними договірних зобов'язань.

2.11. Під час погодження нормативно-технічної документації впливає на технічний рівень та якість товарів.

2.12. Бере участь у роботі арбітражних судів з питань якості товарів.

2.13. Контролює організацію транспортування та зберігання товарів, стан тари та пакувальних матеріалів.

2.14. Організує виставки-продажі товарів.

2.15. Бере участь у розробленні заходів щодо підвищення рівня організації торговельного процесу, впровадження прогресивної технології торгівлі товарами різних асортиментних груп, поліпшення рекламування товарів.

2.16. Організує облік комерційної діяльності із застосуванням комп'ютерної та обчислювальної техніки.

2.17. Розробляє пропозиції для виробників товарів та постачальників щодо розширення їх асортименту і покращання якості товарів.

2.18. Організує регіональні ярмарки за участю виробників, підприємств роздрібної та оптової торгівлі.

2.19. Керує роботою товарознавців нижчої кваліфікації.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний товарознавець має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний товарознавець має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний товарознавець має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний товарознавець має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний товарознавець має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний товарознавець має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний товарознавець має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний товарознавець має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний товарознавець має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний товарознавець несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний товарознавець несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний товарознавець несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний товарознавець несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний товарознавець несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний товарознавець несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний товарознавець несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.