Інструкція для посади "Майстер виробничої служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер виробничої служби" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі і нормативно-правові акти, методичні та інші керівні матеріали, які регулюють порядок діяльності виробничої служби;
      - технічні характеристики і вимоги до продукції, яка виробляється, або послуг, що надаються службою;
      - технологію виробництва;
      - правила технічної експлуатації устаткування;
      - порядок тарифікації робіт та робітників;
      - норми і розцінки на роботи, чинні положення з оплати праці;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - правила з охорони праці;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - основи трудового законодавства;
      - засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

1.4. Майстер виробничої служби призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер виробничої служби підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер виробничої служби керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер виробничої служби під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання плану робіт виробничої служби у встановлені строки.

2.2. Контролює додержання технологічної послідовності виконання робіт.

2.3. Впроваджує заходи із запобігання браку і підвищення якості робіт, використання резервів підвищення продуктивності праці у виробничій службі.

2.4. Забезпечує раціональне використання обладнання і транспортних засобів, економне витрачання матеріалів, відповідні умови для виконання робітниками встановлених норм виробітку.

2.5. Вносить пропозиції щодо присвоєння та підвищення розрядів робітникам.

2.6. Встановлює згідно з планом виробничі завдання робітникам, проводить виробничий інструктаж.

2.7. Видає наряди, приймає роботу, оформляє завершені роботи, документи з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв.

2.8. Контролює додержання робітниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм з охорони праці.

2.9. Готує пропозиції щодо заохочення робітників або накладання стягнення на порушників трудової і виробничої дисципліни.

2.10. Проводить роботу з підвищення рівня технічних знань робітників та веде виховну роботу в колективі.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер виробничої служби має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер виробничої служби має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер виробничої служби має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер виробничої служби має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер виробничої служби має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер виробничої служби має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер виробничої служби має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер виробничої служби має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер виробничої служби має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер виробничої служби несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер виробничої служби несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер виробничої служби несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер виробничої служби несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер виробничої служби несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер виробничої служби несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер виробничої служби несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.