Інструкція для посади "Майстер допоміжної дільниці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер допоміжної дільниці" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативно-правові акти, постанови, розпорядження, накази, методичні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режим робіт устаткування, механізмів;
      - технологію ремонтних робіт;
      - технічні умови, стандарти та інструкції з експлуатації, ремонту, монтажу і випробовування устаткування;
      - норми і розцінки на роботи, порядок їх перегляду;
      - чинні положення з оплати праці;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід управління виробництвом;
      - основи трудового законодавства;
      - норми і правила охорони праці та пожежної безпеки;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Майстер допоміжної дільниці призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер допоміжної дільниці підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер допоміжної дільниці керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер допоміжної дільниці під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює згідно з чинним законодавством, стандартами, методичними і нормативними матеріалами, які регулюють виробничо-господарську діяльність підприємства, керівництво допоміжною дільницею.

2.2. Забезпечує надійну роботу устаткування, його правильну експлуатацію, міжремонтне обслуговування, своєчасний та якісний ремонт.

2.3. Керує безпосередньо проведенням ремонтних робіт.

2.4. Своєчасно видає виробничі завдання робітникам дільниці та веде облік виконуваних робіт.

2.5. Проводить виробничий інструктаж.

2.6. Здійснює згідно із затвердженим графіком огляд устаткування та механізмів, складає ремонтні відомості за результатами огляду.

2.7. Забезпечує своєчасну зупинку агрегатів, устаткування, механізмів на ремонт, дотримання встановлених графіків ремонту та тривалості ремонтних робіт.

2.8. Вживає заходів щодо своєчасного забезпечення запланованих ремонтів запасними частинами, матеріалами, деталями та інструментами належної якості, доставляння їх до місця ремонту.

2.9. Здійснює заходи щодо зменшення строків проведення і зниження вартості ремонту, запобігання браку та поліпшення якості ремонту.

2.10. Вживає заходів щодо забезпечення резерву запасних частин, деталей і вузлів, які швидко спрацьовуються.

2.11. Забезпечує постійне зростання продуктивності праці ремонтного персоналу, впроваджує сумісництво професій, розширення зон обслуговування.

2.12. Організовує забезпечення робочих місць всіма необхідними технічними засобами, допоміжними пристроями.

2.13. Забезпечує своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, оплати праці, простоїв.

2.14. Веде облік простоїв устаткування.

2.15. Аналізує причини аварій та простоїв устаткування, розробляє заходи запобігання їм у майбутньому, скороченню позапланових ремонтів устаткування та механізмів.

2.16. Сприяє розвитку раціоналізаторської та винахідницької роботи, надає допомогу в розробленні та впровадженні раціоналізаторських пропозицій на виробництві.

2.17. Бере участь у роботі з підвищення кваліфікації робітників дільниці, з атестації робочих місць.

2.18. Контролює дотримання персоналом дільниці правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.19. Забезпечує зберігання технічної документації та закріплених матеріальних цінностей.

2.20. Дотримується конфіденційності під час роботи зі службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

2.21. Готує пропозиції щодо заохочення, згідно з установленим порядком, кращих працівників, а також подає пропозиції щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення трудової і виробничої дисципліни.

2.22. Веде виховну роботу в колективі.

2.23. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.24. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер допоміжної дільниці має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер допоміжної дільниці має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер допоміжної дільниці має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер допоміжної дільниці має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер допоміжної дільниці має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер допоміжної дільниці має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер допоміжної дільниці має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер допоміжної дільниці має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер допоміжної дільниці має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер допоміжної дільниці несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер допоміжної дільниці несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер допоміжної дільниці несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер допоміжної дільниці несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер допоміжної дільниці несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер допоміжної дільниці несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер допоміжної дільниці несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.