Інструкція для посади "Інженер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний інженер (металургія): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера (металургія) I категорії не менше 2 років. Інженер (металургія) I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера (металургія) II категорії не менше 2 років, для бакалавра не менше 3 років. Інженер (металургія) II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста без вимог до стажу роботи, для бакалавра стаж роботи за професією інженера (металургія) не менше 2 років. Інженер (металургія): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методи дослідження, проектування та проведення експериментальних робіт з урахуванням специфіки металургійного виробництва;
      - спеціальну науково-технічну та патентну літературу з тематики досліджень та розробок;
      - порядок користування реферативними та довідково-інформаційними виданнями, а також іншими джерелами науково-технічної інформації;
      - технологію виробництва в галузі;
      - призначення, склад, конструкцію, принципи роботи, умови монтажу та технічної експлуатації виробів, об'єктів, що проектуються;
      - устаткування підрозділу установи (організації), особливості його експлуатації;
      - стандарти, технічні умови та інші керівні матеріали з розробки та оформлення технічної документації;
      - методи та засоби виконання технічних розрахунків і обчислювальних робіт;
      - досягнення науки і техніки у відповідній галузі знань в Україні та за кордоном;
      - вимоги передової організації праці під час проектування;
      - основи економіки та організації виробництва;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Інженер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Під керівництвом провідного (старшого) інженера, відповідального виконавця або керівника теми (завдання) бере участь у проведенні наукових досліджень або виконанні технічних розробок в галузі металургії.

2.2. Розробляє робочі плани та програми проведення окремих етапів робіт.

2.3. Здійснює збір, обробку, аналіз та систематизацію науково-технічної інформації за темою (завданням).

2.4. Проектує кінематичні, електричні, монтажні та інші схеми різноманітного призначення, розраховує необхідні параметри та величини.

2.5. Складає описання будови та принципів дії виробів, об'єктів, що проектуються, а також обґрунтування прийнятих технічних рішень.

2.6. Проектує засоби випробування та контролю, оснастку, лабораторні макети, контролює їх виготовлення.

2.7. Бере участь у стендових та промислових випробуваннях дослідних зразків (партій) виробів, що проектуються, установленні та налагодженні устаткування під час проведення досліджень або експериментів.

2.8. Виконує настроювання та регулювання складної та точної апаратури, здійснює контроль за її станом та правильним використанням.

2.9. Стежить за роботою устаткування, проводить складні досліди та вимірювання, веде записи за експериментами, що проводяться, виконує необхідні розрахунки, аналізує та узагальнює результати, складає за ними технічні звіти і оперативні відомості.

2.10. Готує початкові дані для складання планів, кошторисів, заявок на матеріали, устаткування тощо.

2.11. Розробляє проектну та робочу технічну документацію, оформляє закінчені науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи.

2.12. Бере участь у впровадженні розроблених технічних рішень та проектів, у поданні технічної допомоги та здійсненні авторського нагляду під час виготовлення, монтажу, налагодження, випробувань та здавання в експлуатацію виробів, об'єктів, що проектуються.

2.13. Узагальнює досвід впровадження результатів досліджень та розроблених технічних рішень.

2.14. Вивчає спеціальну літературу та іншу науково-технічну інформацію, досягнення вітчизняної та закордонної науки і техніки з питань досліджень та розробок.

2.15. Готує інформаційні огляди, а також рецензії, відгуки та висновки на технічну документацію.

2.16. Бере участь в експертизі наукових робіт, у роботі семінарів, конференцій, науково-технічних товариств.

2.17. Складає розділи науково-технічних звітів з виконаних робіт.

2.18. Бере участь у підготовці публікацій, складанні заявок на винаходи та відкриття.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.